Pravni okvir

Clan 10. Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109, utvrduje nadleznosti RAEPK-a kao u nastavku:

1)       Priprema u saradnji sa ministarstvom Nacionalni plan Radio-frekvencija i radi u uskladjivanju ovog plana sa medjunarodnim politikama o razvoju spektra radio-frekvencija.

2)            Prikuplja i obradjuje statisticke podatke od strane preduzetnika koji obavljaju njihovu delatnost u oblasti elektronskih komunikacija.

3)            Objavljuje svaku potrebnu informaciju za razvijanje jednog otvorenog i konkurentnog trzista.

4)            usvaja sekundarno zakonodavstvo u vezi sa implementacijom zakona o elektronskim komunikacijama, zakonom o postanskim uslugama i strategijama /politikama usvojenim od strane Vlade.

5)            Usvaja odluke u vezi sa odredjivanjem relevantnih trzista, obavlja analize trzista i uvoz, kao i povlacenje obaveza regulatora kod operatera sa znacajnom trzisnom snagom.

6)            usvaja odluke u vezi sa odredjivanjem provajdera univerzalnih usluga i odredjivanje obaveza i njihovih prava.

7)            Nadgleda i regulise odredbe javnih elektronskih komunikacija mreza i usluga.

8)            resava nesporazume, ukljucujuci i one koje se povezuju sa pitanjima zajednickog koriscenja fascilitacija i sredstava izmedju preduzetnika.

9)            Resava nesporazume izmedju krajnih korisnika i operatera javnih usluga elektronskih komunikacija.

10)        Nadgleda i regulise zajednicko koriscenje fascilitacija i imovina.

11)        Usvaja nacionalni plan numeracije, plan koriscenja Radio-Frekvencija (kanala) i planove razvoja radio komunikacije.

12)        Upravlja krajnjim resursima - spektrom radio-frekvencija i površinom numeracije u elektronskim komunikacijama.

13)        Sprovodi obaveze koje se povezuju sa elektromagnetskom uskladjenoscu, koriscenje m sredstava i opreme, radio-nadgledanje i eliminisanje Interferencija (umesanja) Radija.

14)        izdaje ovlascenja i druge akte u skladu sa odredbama zakona kao i usvojene uredbe.

15)        Usvaja odluke u vezi sa grantovima, transferima i ukidanjem individualnih licenci za koriscenje radio-frekventnog spektra na osnovu javnog tendera i procedura javne aukcije.

16)        Doprinosi pripremanju nacionalnih predloga strategija i politika.

17)        u okviru njenih nadleznosti, saradjuje i ucestvuje u radu radnih administrativnih i medjunarodnih organa, regionalnih organa, kao i organizacija i institucija u oblasti elektronskih komunikacija tamo gde se pristupa Republika Kosovo.

18)        Na osnovu dobijenih ovlašÄ‡enja, sklapa bilateralne i multilateralne sporazume u oblasti elektronskih komunikacija.

19)        Objavljuje informacije/vodic u vezi sa sprovodjenjem zakona unutar oblasti i podvrgavajuci se proceduri i uslovima postavljenim od strane samog RAEPK-a.

20)        Obavlja funkcije kompjuterskog centra za hitne reakcije sa ciljem suocavanja sa rizicima za javne sisteme elektronskih komunikacija.

21)        Sprovodi konsultacije u vezi sa sprovodjenjem zakona kao i uredbi koje proizilaze od strane RAEPK-a.