Tabela Frekvencije

NACIONALNI PLAN I TABELA NAMENE I KORISCENJA RADIO-FREKVENTNOG SPEKTRA ZA KOSOVO

Regulativni  Autoritet Telekomunikacije, sa namerom da osigura efikasno koriscenje kao i koncentraciju za potrebnu namenu i zastitu frekventnog spektra, prilagodila je i uskladila postojecu Tabelu Radio-frekvencija za Kosovo sa Nacionalnom Tabelom za namenu  i koriscenje Radio-Frekventnog spektra za Kosovo.

Nacionalni Plan za Namenu i Koriscenje Radio-frekventnog spektra zajedno sa Tabelom za Namenu i Koriscenje Radio-frekventnog Spektra na opsegu od  9 kHz do 275 GHz za RFepubliku Kosovosacinjen je od strane RAT i isti je isporucen Skupstini Kosova za usvajanje u aprilu 2011. 

Nacionalni Plan i Tabela namene i koriscenje Radio-frekventnog Spektra za Republiku Kosovo je usaglasen u potpunosti sa Opstom Evropskom Tabelom za Namenu i Koriscenje Frekvencija opisan po Izvestaju 25 ERC Elektronskog Komiteta za Komunikacije (ECC - European Communication Committee ) kao i preporuka CEPT i ITU.

Nacionalni Plan i Tabela namene i koriscenje Radio-frekventnog Spektra za Republiku Kosovo tokom pripreme i izrade  je obljavljivan za Javnu konsultaciju za sve zainteresovane u vezi sa koriscenjem frekventnog Spektra. Tokom ove javne konsultacije pruzena je mogucnost za izrazavanje misljenja, predloga i primedbi za frekventne opsege i telekomunikacione usluge koje sadrzi ovaj dokument. Treba istaci da sa KFOR-om smo imali trajnu koordinaciju i usaglasavanje kao znacajan koriusnik Frekventnog Spektra.  Plan i Tabela za Namenu i Koriscenje Radio-frekventnog spektra za Republiku Kosovo je sacinjen od strane RAT i to u tri jezika Albanski, Engleski i Srpski. Do usvajanja ovog dokumenta od strane Skupstine Kosovo na osnovu clana 63 stava 3 Zakona o Telekomunikacijama 2002/7 koji je amandamentiran zakonom br. 03/L-085, predstavicemo ga kao NACRT dokument.

  • Priština, 19 Maj 2011

    NACIONALNI PLAN I TABELA NAMENE I KORISCENJA FREKVENTNOG SPEKTRA NA OPSEGU 9 kHz DO 275 GHz ZA REPUBLIKU KOSOVA

    U vezi sa ovim dokumentom RAT je odrzao Javno Savetovanje (od 17 Novembra do 17 Decembra), tokom kojeg su svi zainteresovani u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog saopstenja, mogli su da izraze svoje sugestije i komentiranje.

    čitaj više