Istorija

Regulatorni autoritet za elektronske i postanske komunikacije je nacionalna regulatorna vlast u oblasti usluga elektronskih i poštanskih komunikacija, koja obavlja zadatke utvrÄ‘ene ovim zakonom i ostalim primenjivim zakonima i prati politiku i nacionalne strategije utvrÄ‘ene od strane Ministarstva.

Autoritet je autonomno, javno, samofinansirajuce, neprofitabilno, nezavisno pravno lice sa javnim ovlascenjem, koje obavlja delatnost u skladu sa vazecim zakonom. Autoritet je u radu i prilikom donosenja odluka u okviru svojih nadleznosti samostalan.