Odluke

Ova stranica sadrzi sve odluke donosene od strane Odbora RAEPK-a i druge relevantne sluzbene akte koje imaju znacajan uticaj na elektronske i postanske komunikacije.

 

 

 • Priština, 27 Juni 2019

  ODLUKA Br. 1393 za“Regulisanje veleprodajnih i maloprodajnih tarifa roaminga kao i onih za terminaciju mobilnih poziva izmedu Republike Kosovo i Zapadnog Balkana”

  Na osnovu clana 1, clana 3, stav 1), clana 9, stav 1), clana 64. stav 1) i clana 79, stav 1) i 2) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu: Zakon ili ZEK);

  čitaj više
 • Priština, 20 Mart 2019

  ODLUKA BR. 1337; Usvajanju Planova raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 800 MHz za mobilne/fiksne komunikacione mreze (MFCN) i opsega 900 MHz i 1800 MHz za kopnene mobilne sisteme GSM, UMTS, LTE , WiMAX i IoT

  Upravni odbor RAEPK je na 35. sjednici odrzanoj 28. februara 2019. godine, nakon razmatranja materijala pripremljenog od strane DMF-a, donioOdluku br. 1337 kojim je Usvajanju Plan raspodele i koriscenja radio-frekvencija is opsega 800 MHz za mobilne / fiksne komunikacije (MFCN) i opseg 900 MHz i 1800 MHz za kopnene mobilne sisteme GSM, UMTS,...

  čitaj više