OBAVESTENJE - o izvestavanju Godisnjih finansijskih izvestaja

Za sve preduzetnike mreza i/ili javnih usluga elektronske komunikacije, o izvestavanju godisnjih finansijskih izvestaja 

 Na osnovu clana 10, clana 27, stavovi 1) i 3) Zakona o elektronskim i postanskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu– Zakon); Uredbe o placanju za nadgledanje trzista elektronskih komunikacija (Ref. br. Prot.021/B/13), Regulatorni autoritet za elektronske i postanske komunikacije (RAEPK) komunicira pazljivo ovlascenim subjektima od strane RAEPK tumacenje/obaveštenje kao u nastavku:

1)      Sva individualna preduzeca ili pravna lica koja su ovlasceni od strane RAEPK da pruzaju javne mreze i/ili usluge elektronskih komunikacija (provajderi telekomunikacionih usluga) su obavezna da radi pracenja RAEPK-u dostave godisnji izvestaj finansijskog pregleda za zavrsnu godinu i da obavljaju placanje za nadgledanje tržišta elektronskih komunikacija, najkasnije do 30. aprila svake godine.

2)      Svi preduzetnici koji ispunjavaju dva od tri sledecih kriterijuma, za period izvestavanja, se obavezuju da u okviru odredenih zakonskih rokova  dostave finansijske izveštaje revidirane od strane nezavisnog revizora:

-        Godisnji promet (neto): više od dva miliona (2,000,000) evra;

-        Sredsta (imovina) bruto u bilansu stanja: više od milion (1,000,000) evra;

-        Prosecan broj zaposlenih tokom finansijske godine: vise od 10.

3)      Svi preduzetnici koji ispunjavaju dva od tri sledecih kriterijuma, za period izvestavanja, se obavezuju da dostave izvestaj o finansijskom izvestaju koji je pripremljen i potpisan od strane sertifikovanog racunovode zajedno sa kopijom sertifikata izdatog za racunovodu odgovorne institucije:

-        Godisnji promet (neto): vise od pedeset hiljada (50,000) evra ali manji od dva miliona (2,000,000) evra:

-        Sredsta (imovina) bruto u bilansu stanja: vise od dvadeset i pet hiljada (25,000) evra i manje od milion (1,000,000) evra;

-        Prosecan broj zaposlenih tokom finansijske godine: do 10.

4)      Svi preduzetnici koji ispunjavaju dva od tri sledecih kriterijuma, za period izvestavanja, se obavezuju da ispred RAEPK-a dostave kopija formulara za prijavljivanje dobitka ispred Poreska Administracija Kosova i placanje poreza na dobit:

-        Godisnji promet (neto): manje od pedeset hiljada (50,000) evra;

-        Sredsta (imovina) bruto u bilansu stanja: manje od dvadeset i pet hiljada (25,000) evra;

-        Prosecan broj zaposlenih tokom finansijske godine: manje od 10.

Stoga, sa ciljem pruzanja objasnjenja i redovnog sprovodenja zakonskih odredaba referisanih u uvodnom delu ovog obaveštenja i proisteklih obaveza za sve operatori i provajdere elektronskih komunikacija prema uslovima ovlascenja i primenjivih regulatornih akata; 

Obavezuju se svi preduzetnici da dostave ARKEP-u finansijske izvestaje prema odredenim formatima sa tackama 2), 3) i 4) ovog dokumenta za 2016. godinu, najkasnije do dana; 31. mart 2017. godine.

RAEPK pozdravlja saradnju sa svim preduzetnicima koji pruzaju mreze i/ili komunikacione usluge (operateri i provajderi telekomunikacionih usluga) i da kao i do sada, spremna je da u bilo koje doba pruza savete/informacije u vezi sa obavezama koje proizilaze iz godisnjih finansijskih izvestaja i istovremeno se zahvaljuje na saradnji i ispunjavanju zakonskih obaveza.