OBAVEŠTENJE za sve preduzetnike mreža i/ili javnih usluga elektronske komunikacije o izveštavanju Godišnjih finansijskih izveštaja

Na osnovu člana 10, člana 27, stavovi 1) i 3) Zakona o elektronskim i poštanskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu- Zakon); Uredbe o plaćanju za nadgledanje tržišta elektronskih komunikacija (Ref. br. Prot.021/B/13), Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije (RAEPK) komunicira pažljivo ovlašÄ‡enim subjektima od strane RAEPK tumačenje/obaveštenje kao u nastavku:

1)      Sva individualna preduzeća ili pravna lica koja su ovlašÄ‡eni od strane RAEPK da pružaju javne mreže i/ili usluge elektronskih komunikacija (provajderi telekomunikacionih usluga) su obavezna da radi praćenja RAEPK-u dostave godišnji izveštaj finansijskog pregleda za završnu godinu i da obavljaju plaćanje za nadgledanje tržišta elektronskih komunikacija, najkasnije do 30. aprila svake godine.

2)      Svi preduzetnici koji ispunjavaju dva od tri sledećih kriterijuma, za period izveštavanja, se obavezuju da u okviru odreÄ‘enih zakonskih rokova  dostave finansijske izveštaje revidirane od strane nezavisnog revizora:

-        Godišnji promet (neto): više od dva miliona (2,000,000) evra;

-        Sredsta (imovina) bruto u bilansu stanja: više od milion (1,000,000) evra;

-        Prosečan broj zaposlenih tokom finansijske godine: više od 10.

3)      Svi preduzetnici koji ispunjavaju dva od tri sledećih kriterijuma, za period izveštavanja, se obavezuju da dostave izveštaj o finansijskom izveštaju koji je pripremljen i potpisan od strane sertifikovanog računovoÄ‘e zajedno sa kopijom sertifikata izdatog za računovoÄ‘u odgovorne institucije:

-        Godišnji promet (neto): više od pedeset hiljada (50,000) evra ali manji od dva miliona (2,000,000) evra:

-        Sredsta (imovina) bruto u bilansu stanja: više od dvadeset i pet hiljada (25,000) evra i manje od milion (1,000,000) evra;

-        Prosečan broj zaposlenih tokom finansijske godine: do 10.

4)      Svi preduzetnici koji ispunjavaju dva od tri sledećih kriterijuma, za period izveštavanja, se obavezuju da ispred RAEPK-a dostave kopija formulara za prijavljivanje dobitka ispred Poreska Administracija Kosova i plaćanje poreza na dobit:

-        Godišnji promet (neto): manje od pedeset hiljada (50,000) evra;

-        Sredsta (imovina) bruto u bilansu stanja: manje od dvadeset i pet hiljada (25,000) evra;

-        Prosečan broj zaposlenih tokom finansijske godine: manje od 10.

Stoga, sa ciljem pružanja objašnjenja i redovnog sprovoÄ‘enja zakonskih odredaba referisanih u uvodnom delu ovog obaveštenja i proisteklih obaveza za sve operatori i provajdere elektronskih komunikacija prema uslovima ovlašÄ‡enja i primenjivih regulatornih akata;

Obavezuju se svi preduzetnici da dostave ARKEP-u finansijske izveštaje prema odreÄ‘enim formatima sa tačkama 2), 3) i 4) ovog dokumenta za 2015. godinu, najkasnije do dana; 31. mart 2016. godine.

RAEPK pozdravlja saradnju sa svim preduzetnicima koji pružaju mreže i/ili komunikacione usluge (operateri i provajderi telekomunikacionih usluga) i da kao i do sada, spremna je da u bilo koje doba pruža savete/informacije u vezi sa obavezama koje proizilaze iz godišnjih finansijskih izveštaja i istovremeno se zahvaljuje na saradnji i ispunjavanju zakonskih obaveza.