Obavestenje

Na osnovu clana 10. clana 27. stava 1. i 3. Zakona o elektronskim i postanskim komunikacijama br. 04 / L-109; Pravilnikom o placanju nadzora nad trzistem elektronskih i postanskim komunikacija (br. prot. 025/B/20), regulatorno telo za elektronske i postanske komunikacije (RAEPC) saopstava sledece tumacenje / obavestenje paznji ovlascenih entiteta RAEPC;

Svako pojedinacno preduzece ili pravno lice koje RAEPC ovlasti za pruzanje elektronskih komunikacionih mreza i / ili usluga (pruzaoci telekomunikacionih usluga) duzni su da podnesu godisnjem izvestaju o finansijskim izvestajima RAEPC-a za godinu zavrseno (2020) najkasnije do 31. Marta 2021.

Zbog okolnosti pandemije, finansijski izvestaji se istovremeno skeniraju na sledecca dva e-maila:

enver.bajcinca@arkep-rks.org;

arijan.qorolli@arkep-rks.org

Sva preduzeca koja ne dostave finansijske izvestaje do 31. marta 2021. godine podlezu primeni ekonomskih sankcija.