Obavestenje o pocetku procesa javne konsultacije

Na osnovu člana 3. stavovi 1. i 2, člana 9. stav 3.6, člana 10. stavovi 4. i 12, člana 45. stavovi 1. i stav 2, člana 54. stav 1. stav 2. i stav 4, člana 79. stavovi 1. i 2. i člana 82 stavovi 1. i 3. Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu kao - Zakon ili ZEK) i člana 13. stav 1. i 5. Statuta Regulatornog Autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije (u daljem tekstu kao - Autoritet ili RAEPK), Odbor Autoriteta Odlukom br. 1196 (br. prot. 032/B/18; dt. 23/05/2018) je Odobrio početak javne konsultacije dokumenta: Plan za otvaranje frekvencijskih opsega".