Generalna ovlascenja

U skladu sa dokumentom "Uredba o generalnim ovlascenjima", aktivnosti elektronskih komunikacija, koje preduzetnik mora da prijavi kod RAEPK su sledece:

-        Obezbedjenje mreza i/ili javnih usluga fiksne telefonije;

-        Obezbedjenje mreza i/ili javnih usluga mobilne telefonije;

-        Pruzanje usluga za davanje linija pod zakup;

-        Obezbedjenje mreza i/ili satelitskih usluga elektronskih komunikacija;

-        Pruzanje usluga transmisije podataka (Internet);

-        Pruzanje usluga na dodatu vrednost

Preduzetnik, koji prijavljuje pruzanje usluga i/ili mreza elektronskih komunikacija, u skladu sa utvrdjenim zahtevima u Zakon br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama i usvojenim uredbama od strane RAEPK-a, ima pravo da:

-        pregovara za interkonekciju i kada je primenjivo da dobija pristup od ostalih preduzetnika mreza i javnih usluga elektronskih komunikacija.

-        se odredjuje kao pruzaoc opstih usluga za posebne usluge u semi opstih usluga.