Postanske usluge

Poštanske usluge i funkcia RAT u poštanskom sektoru

Poštanske usluge se smatraju usluge koje obavlja pružalac (Operater) poštanskih usluga po zahtevu korisnika, uz plačanje poštanske takse, koja obuhvaća: prijem, obradu, prenos, distribuciju i dostava poštanskih pošiljaka.

  • Univerzalne poštanske usluge se smatraju prijem, obrada, prenos i dostava pošiljaka:


1. pisma, težine do dva (2) kg i sekograma do sedam (7) kg;
2. paketi - težine do dvadeset (20) kg;
3. pretplatničke usluge, i
4. posebne usluge koje se tiču pošiljkama iz stava 1, 2 i 3 ovog člana.

  •  Rezervisane usluge su:


1.1. prijem, prenos i dostavu običnih pošiljki, težine do jednog (1) kg;
1.2. prijem, prenos i dostavu pošiljki sudske, administrativne i prekršajne procedure;
1.3. proizvodnju, štampanje i puštanje u promet kao i povlacenje sa prometa
       poštanskih marki;
1.4. postavljanje poštanskih sanduka, njihovo pražnjenje i održavanja.

  • Ostale usluge:


1. Ekspres pošta (Еxspress Маil), u domačem i u međunarodnom saobračaju, i
2. Kuriske usluge (Courier services).

Poštanske usluge na territoriju Republike Kosova mogu da obavljaju sva fizićka i pravna lica koja su opremljena licencom od Regulatorne Agencije za Telekomunikacije (RAT) koja je ovlaštena da izdaje i povuće licence poštanskim operaterima koji žele da pružaju poštanske usluge.

Aplikaciju za licencu mže se dobiti svakog radnog dana u kancelarijama RAT-a ili za preuzimanje kliknite ovde.

Regulator, po odredbama ovoga Zakona, ima nadležnosti i dužnost:

1.    Da formira sektor koji se bavi istraživanjem i uređivanjem tržišta poštanskih usluga na teritoriji
       Republike Kosova;
2.    Izdaje i oduzima licence poštanskih operatora o pružanju univerzalnih i drugih poštanskih usluga;
3.    Odobrava cenik za univerzalne i rezervisanim poštanskim uslugama na predlog javnog poštanskog
       operatora;
4.    Utvrđuje stepen - limit težine rezerviranih poštanskih usluga;
5.    Određuje cene za izdavanje licenci, te godišnju cenu za pružanje poštanskih usluga kao i rokove
       za isplatu;
6.    Predlaže Ministarstvu pravila približavanja i ispunjavanje standarda za realizaciju poštanskih usluga;
7.    Vodi registar o izdatim licencama sa odgovarajučim podacima;
8.    Nadgleda poštovanje uslova, predviđenih licencom, i u slučaju kršenja uslova licence, preduzima
       potrebne mere protiv poštanskog operatora;
9.    Da nadgleda sprovođenje tarifa poštanskih usluga i predlaže preduzimanje zakonskih mera u slučaju
       da poštanski operator donosi ili koristi tarife u suprotnosti sa utvrđenim merama ovog zakona;
10.   Prati razvoj i tržište poštanskog sektora, te preduzima potrebne mere za obezbeđivanje jednakosti i
        transparencije za konkurenciju na tržištu poštanskih usluga;
11.   Rešava nesporazume između poštanskih operatora, te korisnika i poštanskih operatera;
12.   Obezbeđuje korisnicima poštanskih usluga jednake uslove;
13.   Prikuplja potrebne informacije vezane za poštanske usluge i prema potrebi objavljuje ih;
14.   Donosi statut i pravilnik o radu;
15.   Skupštini Republike Kosovo podnosi godišnji izveštaj o radu;
16.   Obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonkih akata.

Regulatorna Agencija za Telekomunikaciju (RAT), u skladu sa pravilama rada, te zakona i podzakonskih akata, objavljuje podatke i informacije koje se odnose na poštanskih sektor u svojoj zvaničnoj web starnici, i ažurira ih po potrebi.

Regulatorna Agencija za Telekomunikaciju (RAT), također objavljuje sve izdate odluke u vezi sa poštanskim sektorom, i registar poštanskih operatera licenciranih na territoriju Republike Kosova.
Standardi kvaliteta obavljanja poštanskih usluga moraju biti u okviru standarda postavljenih Direktivom br. 97/67 EC, odnosno član 16, Annex, i član 30 točka 6 zakona br. 03/L-173  za poštanske usluge.
Sankcije i  kaznene odredbe u vezi sa različitim kršenjima u poštanskom sektoru su pretviđene su prema članu 43 I 44 zakona br. 03/L-173 za poštanskeh usluge.

Korisnici usluga i operateri, razne pritužbe i nepravilnosti u toku procesa obavljanja poštanskih usluga, mogu prijaviti svakog radnog dana u kancelarije RAT-a ili na e-mail adresi:  info@art-ks.org