Konsultacija

 • Priština, 18 August 2020

  OBAVESTENJE O POCETKU PROCESA JAVNE KONSULTACIJE DOKUMENATA ZA ANALIZU TRZISNU TERMINACIJA GLASNIH POZIVA NA INDIVIDUALNIM MOBILNIM MREZAMA

  Uz podrsku Zakona br. 04 / L-109 o elektronskim komunikacijama, clan 10, stav 5), clan 31, stav 8), clan 79, stava 1) i 2) i clana 82 stava 1) i 3) (u daljem tekstu kao- Zakon); Uredbe br. 42 o Analizi trzista (Ref. RAEPK br. prot. 110/B/19), clan 3, stavovi 3.1) i 3.10) (u daljem tekstu kao – Uredba za analizu trzista) i clana 13 stava 1) i...

  čitaj više
 • Priština, 27 Novembar 2018

  Odbor ARKEP-a na 32. sastanku odrzanom 02. novembra 2018. godine doneo je Odluku br. 1269 putem kojeg je odobrila pocetak procesa konsultacija javnosti za planiranje dokumenata iz tri frekventne opsege, kako slijedi

  Odbor ARKEP-a na 32. sastanku odrzanom 02. novembra 2018. godine doneo je Odluku br. 1269 putem kojeg je odobrila pocetak procesa konsultacija javnosti za planiranje dokumenata iz tri frekventne opsege, kako slijedi:

  čitaj više
 • Priština, 31 Maj 2018

  Obavectenje o pocetku procesa javne konsultacije

  Na osnovu člana 3. stavovi 1. i 2, člana 9. stav 3.6, člana 10. stavovi 4. i 12, člana 45. stavovi 1. i stav 2, člana 54. stav 1. stav 2. i stav 4, člana 79. stavovi 1. i 2. i člana 82 stavovi 1. i 3. Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu kao -...

  čitaj više
 • Priština, 20 Decembar 2011

  NACRT PRAVILNIKA o Radio Amatorskim Uslugama i R.Kosovo

  Regulatorna Agencija za Telekomunikacuje (RAT), na osnovu:
  - Clan 4, stav 4, 35, stav 2, i 64, stav 1, Zakon o telekomunikacijama 2002 / 7, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-085,
  - Nacionalni plan raspodele i koriscenja radio-frekvencikskog spektra za Kosovo koje je usvojila Skupstina Republike Kosovo, u junu 2011 dt. 23, čitaj više