FREKVENTNI SPEKTAR

Spektar radio frekvencija - obuhvata elektromagnetne talase u dijapazonu frekvencija 9 kHz do 3000 GHz, koja se sire u prostoriji bez potrebe posebnih linija, i kao ogranicen prirodni izvor  od javnog znacaja predstavlja jedan kljucan pokazatelj u razvijanju trzista elektronskih komunikacija u Republici Kosovo u mnogim znacajni oblastima kao: komuniciranje bez zice kao sto je Wi-Fi ili mobilni telefon, koriscenje u oblastima transporta, radio difuznih transmisija, javnoj bezbednosti, istrazivanjima, zastiti zivotne sredine i energetike, nauci i obrazovanju, itd.

Frekventni spektar (kanali) ce se upravljati na osnovu nacionalnog plana Radio-frekvencija i Plana za koriscenje radio-frekvencija (kanala), uskladjenih planova u skladu sa nacionalnim i medjunarodnim politikama za  razvoj spektra radio-frekvencija.

Nacionalni plan radio-frekvencija- je dokumenat koji je usvojen od strane Vlade, usvojen od strane Skupstine Kosova i pripremljen od strane RAEPK i Ministarstva. Plan se priprema u skladu sa medjunarodnim dokumentima (Preporuke, odluke i 25.Izvestaj CEPT-a) koji odredjuje frekventne opsege za razlicite usluge i postavlja osnovne uslove za deljenje i davanje frekvencija, sa ciljem efektivnog koriscenja spektra radio-frekvencija i izbegavanje uplitanja;

Postojeci nacionalni plan podele i koriscenja Radio frekvencija je usvojen od strane Skupstine Republike Kosovo dana 23. jun 2011. godine.

Na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama 04/L-109 glavne obaveze Autoriteta ( RAEPK) u upravljanju frekventnog spektra su:

  • U saradnji sa ministarstvom Priprema nacionalni plan Radio-Frekvencija i radi u uskladjivanju ovog plana sa medjunarodnim politikama o razvijanju spektra radio - frekvencija.
  • Usvaja sekundarno zakonodavstvo u vezi sa koriscenjem frekventnih resursa, koja predstavljaju nadleznost Autoriteta, na osnovu odredaba zakona o elektronskim komunikacijama 04/L-109.
  • Usvaja plan za koriscenje radio-frekvencija (kanala) i planove razvijanja radio komunikacije.
  • Upravlja krajnjim resursima- spektrom radio frekvencija
  • Obavlja poslove koji se odnose na elektromagnetske kompatabilnosti, koriscenje opreme i sredstava, radio-nadgledanje i eliminisanje opletanja (smetanja) Radija.
  • Izdaje individualna ovlascenja za Radio frekvencije
  • Usvaja odluke u vezi sa grantovima, transferima i oduzimanjem pojedinacnih licenci za koriscenje spektra radio frekvencija na osnovu javnog tendera i procedura javne aukcije.
  • Doprinosi pripremanju nacionalnih predloga strategija, politika koja se odnose na koriscenje frekventnih resursa i sirokopojasnih usluge bez zica.


svi operateri i provajderi usluga elektronskih komunikacija koji zele da koriste frekventne resurse su obavezni da apliciraju za pravo na njihovo koriscenje, u RAEPK  pre pocetka njihove aktivnosti u skladu sa primarnim i sekundarnim vazecim zakonodavstvom.

Koriscenje frekventnih resursa (radio frekvencija) se podvrgava sistemu placanja za radio frekvencije i administrativne takse u skladu sa uslovima postavljenim u Uredbi br. 17 "Placanja za koriscenje radio frekvencija" i Uredbom br. 22  o  'Davanju  i koriscenju radio frekvencija'