Numeracija

Sa ciljem efikasnog upravljanja numerickih resursa, nediskriminatorni pristup u odredjivanju, rezervisanju i koriscenje brojeva/numerickih blokova za svaki i bilo koji operator i pruzaoc javnih usluga elektronskih komunikacija, kao i na osnovu utvrdjenih duznosti u Zakonu br. 04/L-109 o elektronskim komunikacija (ZEK) odnosno Poglavlje VII i VIII. RAEPK je usvojio Uredbu o nacionalnom planu numeracije za mreze elektronskih komunikacija u Republici Kosovo (Ref. Uredba br. 26; 023/B/14).

Izmene u novom planu numeracije su procenjene kao neophodne od strane (RAEPK) kako bi se uskladio sa zakonskim definicijama vazeceg zakona (ZEK) i sa izmenama koje se odnose na:

a)      Uskladjivanje sa zahtevima Zakona (ZEK); i

b)     Pojasnjene i definiciju administrativnih procedura, koje se odnose na odredjivanje, rezervaciju, oduzimanje, transfer i koriscenje numerickih resursa od preduzetnika mreza i/ili javnih usluga elektronskih komunikacija.

Da bi radovi RAEPK-a vrsili efikasno i sigurni u odredjivanju, rezervaciji i koriscenju numerickih resursa mora da se plati jedna godišnja tarifa za njihovo odredjivanje i rezervaciju.

Kriterijumi za odredjivanje i rezervisanje brojeva:

Za odredjivanje i rezervaciju brojeva, Autoritet ce imati u obzir sledece faktore:

a)            efikasno i efektivno koriscenje numerickih resursa;

b)           potrebu za dovoljne resurse koje su na raspolaganje za duzi period;

c)            zahteve i zelje aplikanta, korisnika i ostalih zainteresovanih strana;

d)           prava krajnjih korisnika da zadrze broj telefona.

e)            troskovi, kojima treba da se ispune aplikanti i operatori/ drugi javni pruzaoci elektronskih komunikacija kao i korisnici tokom zadrzavanja broja;

f)             koriscenje serijskih brojeva, koji su bili dodeljeni ranije za aplikanta za odredjene usluge elektronske komunikacije.

g)            uskladjivanje zahteva sa uslovima Autoriteta vezano za dodelu brojeva, serijskih brojeva, imena i adresa;

h)           relevantne preporuke ITU i Evropske unije, standardi i obaveze koje proizilaze iz medjunarodnih sporazuma, i

i)            hitne usluge i drugi faktori, koji se smatraju relevantnim od strane Autoriteta za sprovodjenje cilja plana numeracije.

Zahtevane informacije za odredjivanje i rezervaciju numerickih resursa:

Sa ciljem odredjivanja/ rezervisanja numerickih resursa aplikantu, treba da salje sledece podatke informacije kod Autoriteta:

a)      zahtev sa opisivanjem usluge jasno navodeći razloge za apliciranje.

b)     ime i prebivaliste, broj registracije biznisa, fiskalni broj, informacije o kontaktu od strane podnosilaca zahteva;

c)      popunjena aplikacija i potpisana samo od strane ovlascenog lica;

d)     zahtevani resursi numeracije;

e)      informacije o cenama i tehnicka primena usluge;

f)       planirani datum za pocetak koriscenja numerickih resursa;

g)      dokaz o vrsenoj isplati, izuzev slucajeva navedenih u Uredbi numerickog plana;

Kao i dodatne informacije zavisno od zahteva.