Politikat & Rregulloret

 • Prishtinë, 20 Dhjetor 2012

  Rregullore Nr.17 për Pagesat për shfrytëzimin e Radio Frekuencave

  Në mbështetje të Ligjit për Komunikimet Elektronike dhe në përputhje me dispozitat e rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullativ për Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), konform procedurave të rregullta Bordi Drejtues i ARKEP-it miratoi `Rregulloren e Pagesave për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Shkurt 2012

  Rregullorja Nr.13 - Per dhenien e licences per stacionet radio te mjetit ajror

  Ne funksion te zbatimit te dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit dhe Ligjit të Aviacionit Civil në Republikën e Kosovës, ART ka miratura “Rregulloren për Dhenien e Licencës për Radio Stacionet e Mjetit Ajror.
  Me kete rregullore përcaktohen kriteret dhe procedurat që zbaton...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Shtator 2011

  Udherrefyesin mbi Procedurat e Administruara nga Departamenti për Menaxhimin e Frekeuncave

  Bordi i ART me date 26/07/2011, ka aprovuar “Udherrefyesin mbi Procedurat e Administruara nga Departamenti për Menaxhimin e Frekeuncave”, i cili ka për qëlim informimin e të gjithë përdoruesve aktual dhe atyre potencial të spektrit frekuencor, lidhur me procedurat administrative dhe sistemin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Mars 2011

  Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores për Dhënien e Licencave për Akordimin e së Drejtës për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave

  Me këtë rregullore është përcaktuar procedura e kërkimit, procesimit dhe akordimit të së drejtës për shfrytëzimin e radio frekuencave.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Janar 2011

  Rregullore për Tarifimin e Spektrit Frekuencor

  Kjo rregullore përcakton tarifat për spektrin frekuencor dhe vlen për të gjithë ofruesit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve publike dhe private te telekomunikacionit që shfrytëzojnë resurse

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Qershor 2010

  Rregullore për Radio Stacionet,për të cilat nuk kërkohet Licensë për Radiofrekuenca

  Bazuar në rekomandimin Evropian ERC/REC/70-03 për Radio Stacione për të cilat nuk kërkohet Licensë për Radiofrekuenca, ART ka miratuar rregulloren Nr.Prot. 48/1/10, e cila mundëson përdorimin e Radio Stacioneve për të cilat nuk kërkohet Licensë për Radiofrekuenca

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Janar 2008

  Rregullore për dhënien e licencës për akordimin e së drejtës për shfrytëzimin e Radio Frekuencave

  Me këtë rregullore është përcaktuar procedura e kërkimit, procesimit dhe akordimit të së drejtës për shfrytëzimin e radio frekuencave.

  lexo më shumë