AUTORIZIMEVE INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP PER PERIUDHEN KOHORE 1 JANARI - 31 DHJETOR, 2013

Ne dokumentin "Lista e Autorizimeve individuale te Radio Frekuencave te përgatitura dhe lëshuara nga ARKEP per periudhën kohore Janar - Dhjetor 2013" jane paraqitur 202 Autorizime Individuale per radio frekuenca te cilat ARKEP i ka përgatitur dhe leshur ne vitin 2013. Shfrytëzimi i radio frekuencave si resurs i kufizuar nacional menaxhohet ne mënyre efektive dhe efikase nga Departamenti i Menaxhimit te Frekuencave duke mundësuar dhe lehtësuar operatoreve qe ne shfrytëzim te resurseve frekuencore te ofrojnë shërbime te ndryshme te komunikimeve elektronike. Ne dokument munde te merren informata per Operatoret qe janë te pajisur me Autorizime per shfrytëzimin e radio frekuencave, brezet frekuencore ne te cilat ata shfytezojne radiofrekuencat dhe qëllimin te shfrytëzimit te tyre.