TABELA E LICENCAVE TE LESHAURA NGA ART/DMF NE VITIN 2011 PER OPERATORË- SHFRYTËZUES TË RADIO FREKUENCAVE NE REPUBLIKEN E KOSOVES

Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë operatorët, shfrytëzues të radio-frekuencave, të licencuar nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave, deri me 31 Dhjetor 2011.