Ankandi

 • Prishtinë, 17 Mars 2014

  Kushtet e përgjithshme te dhënies dhe shfrytëzimit te Radio Frekuencave ne Brezet 3.4 – 3.8 GHz.

  Kushtet e përgjithshme per e ofrimit te shërbimeve dhe shfrytëzimin e radio Frekuencave ne brezet 3.4 – 3.8 GHz janë te harmonizuar dhe te përcaktuar me Planin Kombëtar te radio frekuencave , Tabelën e shpërndarjes dhe shfrytëzimit te radio Frekuencave si dhe ne veçanti kushtet dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Dhjetor 2013

  NJOFTIM Për pjesëmarrësit e para-kualifikuar për Ankand për Alokimin e të drejtave për shfrytëzimin e brezeve frekuencore për Shërbimet BWA në brezet 3400 - 3800 MHz

  Bazuar në njoftimin e publikimit të Thirrjes për Shprehjes së Interesit të publikuar në mjetet e informimit publik me datën; 18 Nëntor, 2013 për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore 3400 - 3800 MHz për Shërbimet Brezëgjëra (BWA), deri me datën; 9...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Nëntor 2013

  Si duhet të parakualifikohem ?

  Si duhet të para-kualifikohem për pjesëmarrje në ankand ? Shiko rregullat e aplikueshme të Ankandit për detaje rreth para-kualifikimit dhe informatë se çfarë dokumentacioni duhet të dorëzohet.Ku dhe kurë duhet të dorëzoj dokumentet për para-kualifikim?

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2013

  Njoftim për Ankand

  Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje; Autoriteti) bazuar në Ligjin për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109, përfundimet e procedurës së Këshillimit Publik për; 'Inicimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore për...

  lexo më shumë