Lajme

 • Prishtinë, 13 Prill 2021

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM4 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Mars 2021

  Njoftim

  Në mbështetje të nenit 10, nenit 27, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike dhe Postare Nr. 04/L-109; Rregullores për Pagesat për Mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare (Nr. Prot. 025/B/20), Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Dhjetor 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM3 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Shtator 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM2 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Gusht 2020

  NJOFTIM PËR OPINIONIN LIDHUR ME PUBLIKIMIN E RAPORTIT; 'PASQYRA E PËRGJITHSHME E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS PËR VITIN 2019’

  Në përputhje me dispozitat e nenit 7, pika (2.8) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) në kuadër të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), publikon dokument Raportin;

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Gusht 2020

  NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT TE KONSULTIMIT PUBLIK TE DOKUMENTEVE PER ANALIZEN E TREGUT 'TERMINIMIT TË THIRRJEVE ME ZË NE RREJTET MOBILE INDIVIDUALE'

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 110/B/19), neni 3, paragrafët 1) dhe 10) (tutje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Korrik 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM1 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Prill 2020

  Njoftim per fillimin e Konsultimit Publik të dokumentit Draft Rregullorja për pagesat për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare

  Në mbështetje të bazë të nenit 10 paragrafi 4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), neni 81 paragrafi 1), neni 82 paragrafi 1) dhe nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - LKE); nenit 28 të Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Mars 2020

  NJOFTIM PËR OFRUESIT E RRJETIT DHE SHËRBIMEVE TË KOMUNKIMEVE ELEKTRONIKE DHE SHËRBIMEVE POSTARE

  Ju njoftojmë se Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike me datë 23.03.2020 ka nxjerrë URDHËRESË PËR MBARËVAJTJEN E VEPRIMTARIVE EKONOMIKE GJATË EMERGJENCËS SË SHËNDETIT PUBLIK.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Mars 2020

  NJOFTIM I ARKEP PËR PROCESIN E PUNËS PËR SHKAK TË EMERGJENËS SË SHËNDETIT PUBLIK

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) ju njofton se për shkak të gjendjes emergjente të shëndetit publik në zbatim të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës me qëllim të vazhdimit të ofrimit të shërbimeve dhe krijimit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Mars 2020

  NJOFTIM PËR OFRUESIT E RRJETIT DHE SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE OFRUESVE TË SHËRBIMEVE POSTARE

  Ju njoftojmë se Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike ka nxjerrë URDHËRESË për sigurimin e ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare gjatë emergjencës së shëndetit publik....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Mars 2020

  KOMUNIKATË NGA ARKEP

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) njofton opinionin publik se veprimtaria e ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike është duke funksionuar dhe operatorët janë duke ofruar shërbime për qytetarët në gjithë territorin e Republikës së...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Mars 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM4 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Mars 2020

  Vendim Nr 1529 - Inicimi i procesit të Analizës së Tregut të Terminimit në rrjetat mobile

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafët 1) dhe 3) nën-paragrafi 3.3 dhe nenit 79 paragrafi 2); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 110/B/19), neni 3, paragrafët 3.1), 3.3) dhe 3.4), neni 4, paragrafi 4.3.2) dhe nenit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shkurt 2020

  Njoftim për Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM3 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Shërbimin e Interkoneksionit në Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal ose pjesë të tij”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Dhjetor 2019

  Njoftim për miratimin e ‘Rregullores për ofrimin e shërbimeve universale postare’

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), nenit 8, nenit 10, nenit 11, dhe nenit 12, të Ligjit Nr. 06/L-38, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji), dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikimet Elektronike, si dhe në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Shtator 2019

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM2 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Shtator 2019

  Komunikatë me media nga ARKEP

  Bordi Drejtues i ARKEP në mbledhjen e me mbajtur me datë 25 Shtator 2019, pas analizimit të situatës së krijuar si rezultat i mos vazhdimit të raportit komercial ndërmjet operatorit të rrjetit të telefonisë “Telekomi i Kosovës” dhe operatorit virtual të rrjetit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim për fillimin e procesit të Konsultimit Publik të draft dokumentit: ‘Rregullore për ofrimin e Shërbimit Universal’;

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), neni 8, të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji) nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikime Elektronike dhe nenit 13, paragrafi 1) dhe 5), i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Përdorimin e Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim për Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Analizat e Tregut”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Gusht 2019

  Komunikatë nga Bordi i ARKEP

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) është duke vazhduar ta trajtojë me prioritet të lartë procesin e përmbylljes së raportit komercial ndërmjet Operatorit të rrjetit të telekomunikimeve -Telekomi i Kosovës dhe Operatorit Virtual të Rrjetit Z Mobile, me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Gusht 2019

  DEKLARATË E ARKEP

  Bordi i ARKEP ka pritur sot në takime të ndara përfaqësuesit e ndërmarrjes publike Telekomi i Kosovës sh.a. dhe përfaqësuesit e ndërmarrjes Dardafon.net, për të kërkuar sqarimet e nevojshme në lidhje me procesin e tranzicionit pas mos-vazhdimin e raportit komercial ndërmjet...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Korrik 2019

  Komunikatë për Media

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), njofton opinionin se në lidhje me procesin e shkëputjes së kontratës ndërmjet operatorit Telekomi i Kosovës dhe operatorit Dardafon.net, është njoftuar dje zyrtarisht nga Telekomi i Kosovës.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Korrik 2019

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM1 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Qershor 2019

  Kryetari i Bordit të ARKEP z.Kreshnik Gashi, po merr pjesë në Seancën Plenare të Entit Evropian të Rregullatorëve të Komunikimeve Elektronike (BEREC)

  Kryetari i Bordit të Autoritetit Rregullativ të komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), z.Kreshnik Gashi është duke marrë pjesë në seancën plenare të udhëheqësve të Rregullatorëve Evropian të komunikimeve elektronike në kuadër të punës së BEREC...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Qershor 2019

  Njoftim për fillimin e procesit të konsultimit publik për: Ripërtëritja e Autorizimeve individuale për të drejtën e shfrytëzimit të kapaciteteve frekuencore në brezet 900 dhe 1800 MHz për opera

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Maj 2019

  Njoftim për fillimin e konsultimit publik të draft vendimit për rregullimin e tarifave të roamingut RKS-Ballkani Përendimor

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, paragrafi 1), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafi 1) dhe paragrafi 3) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Maj 2019

  Njoftim për zbatimin e marrëveshjes për heqjen e roaming-ut ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë

  Në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes për heqjen e çmimeve të shërbimeve roaming për rrjetet publike të komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Maj 2019

  Njoftim për Miratimin e dokumentit “Plani për Hapjen e Brezeve me vlerë të posaqme ekonomike”

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2019

  Njoftim për miratimin e ‘Rregullores për Autorizime të Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare’

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), përkatësisht nenit 8, nenit 16 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 3.1), nenit 20, dhe nenit 21 dhe 22, të Ligjit Nr. 06/L-38, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji) nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Mars 2019

  Komunikatë për media

  ARKEP nga data 18 mars 2019 me përfaqësim të barabartë në BEREC

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Mars 2019

  Njoftim për fillimin e Konsultimit Publik të draft dokumentit ‘Rregullorja për Autorizime të Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare’

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), përkatësisht nenit 8, nenit 16 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 3.1), nenit 20, dhe nenit 21 dhe 22, të Ligjit Nr. 06/L-38, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji) nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Mars 2019

  Njoftim për fillimin e konsultimit për Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të Roamingut si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile me Republikën e Shqipërisë

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, paragrafi 1), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafi 1) dhe paragrafi 3) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Mars 2019

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM4 2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Mars 2019

  NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT TE KONSULTIMIT PUBLIK TE DOKUMENTEVE PER ANALIZEN E TREGJEVE ME PAKICE DHE ATO TE INTERKONEKCIONIT NE RRJETET E TELEFONISE FIKSE

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) dhe 4), neni 4,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Dhjetor 2018

  Vendim Nr 1279 - Miratimi i Këshillimit Publik të Draft Dokumentin për Përllogaritjen e WACC

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e 33-të me radhë të mbajtur me datë 10 dhjetor 2018, mori Vendim Nr. 1279 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të këshillimit publik për draft dokumentin në vijim

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2018

  Pasqyra e tregut te KE _Indikatoret kryesor per TM3_2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2018

  Njoftim për Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik Për : ‘Planet e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezeve të frekuencave 800 MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz për shërbimet mobile të radio komunikim

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e 32-të me radhë të mbajtur me datë 02 Nëntor 2018, mori Vendim Nr. 1269 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të këshillimit publik per dokumentet e planifikimeve te tri brezeve frekuencore si ne vijimë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Nëntor 2018

  Komunikatë për publikun-Memorandum i mirëkuptimit mes ARKEP dhe ASK

  Sot më datë 16 nëntor 2018, ora 10, në zyret e ARKEP, u bë nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike të Kosovës dhe Agjencisë së Statisitkave të Kosovës. Memorandumi u nënshkrua nga z.Kreshnik Gashi...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Nëntor 2018

  ARKEP FITON KONTESTIN GJYQËSOR NË VLERE PREJ 11.000.000.00 €

  ARKEP sot ka pranuar, pas një procesi të gjatë gjyqësor, AKTGJYKIMIN Refuzues, me numër 624/16, nga GJYKATA THEMELORE - DEPARTAMENTI PËR CËSHTJE EKONOMIKE NË PRISHTINË ndaj kërkesepadisë së ndërmarrjes "Aurora Israphone" me objekt të kontekstit "Kompensimi dëmit për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Nëntor 2018

  Sqarim për media në lidhje me artikullin e publikuar në Kohavizion dhe Koha Ditore të titulluar: “Shumë telashe në ARKEP përveç që shfrytëzohen veturat zyrtare, fryhen edhe faturat”

  Këtë artikull gazetarja në mënyrë plotësisht të pabazuar e titullon "shfrytëzohen veturat zyrtare, fryhen edhe faturat" pa ofruar asnjë edhe një dëshmi se është fryrë ndonjë faturë ndonjëherë në ARKEP.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Nëntor 2018

  Fillohen procedurat për zbatim të sanksioneve ekonomike për operatorët që nuk kanë ndërprerë përdorimin e kodeve të huaja shtetërore telefonike

  Bordi Drejtues i ARKEP në takimin e mbajtur me 2 nëntor 2018 ka shqyrtuar nivelin e zbatimit të kodit telefonik shtetëror 383. Në takim është konstatuar progresi i arritur në drejtim të zbatimit të plotë të kodit 383, me theks të veçantë në heqjen nga përdorimi...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Tetor 2018

  Komunikatë për media

  Kryetari i Bordit të ARKEP, z.Kreshnik Gashi, priti sot në një takim pune Komisioneren e Bashkimit Evropian për Shoqëri dhe Ekonomi Digjitale, znj. Mariya...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shtator 2018

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2 2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • foto1 Prishtinë, 19 Korrik 2018

  Komunikata për publikimin e Raportit Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare për vitin 2017

  Në përputhje me dispozitat e nenit 6 pika (1.10) dhe pika (1.13) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Qershor 2018

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM1 2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Maj 2018

  KOMUNIKATË

  Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Maj 2018

  Njoftim për fillimin e procesit të konsultimit publik të

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Maj 2018

  Komunikatë për media

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës (ARKEP) sqaron opinion publik se nuk ka qenë palë pjesëmarrëse në kontestin e arbitrazhit pranë Odës Ekonomike Ndërkombëtare, ndërmjet kompanive Telekomi i Kosovës (ish-PTK) dhe Dardafon (i njohur me emrin...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Maj 2018

  Shpallje të Konkursit Publik: Specialist për implementimin e bartshmërisë së Numrave

  Shpallje të Konkursit Publik për shërbime konsultente për përgatitje të termave të referencës për draftim të dokumentit për procedurat operacionale të bartshmërisë së numrave për shërbimet publike të komunikimeve elektronike bazuar në marrëveshjen...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Prill 2018

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores për “SHFRYTËZIMIN E BREZAVE TË RADIO FREKUENCAVE PËR TË CILAT NUK KËRKOHET AUTORIZIM INDIVIDUAL DHE KUSHTET TEKNIKE...

  Autoriteti në mbështetje të nenit 10, paragrafët 4 dhe 21), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3), nenit 85 paragrafi 1)të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE), në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Mars 2018

  Komunikata për media- Rasti Finlandës

  ARKEP njofton opinionin publik se çmimet e thirrjeve dalëse me pakicë nga çdo operator në botë caktohen nga vet ata operatorë në shtetet nga ata vijnë.

  Fillimi i shfrytëzimit të kodit 383 për Kosovën, mundëson që në marrëdhëniet në mes...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Mars 2018

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM4 2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Shkurt 2018

  ARKEP/KOS-CERT nënshkruan memorandumin e bashkëpunimit me rregullatorin e Maqedonisë AEC/MKD-CIRT

  Kryetari i Bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) z. Kreshnik Gashi dje me datë 20.02.2018 ka nënshkruar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Dhjetor 2017

  Komunikatë për Media

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) sqaron opinion publik se ka qenë dhe mbetet i përkushtuar në vazhdimësi për rregullimin e tregut të komunikimeve elektronike mbi bazën e parimeve themelore, të cilat garantojnë konkurrencë efektive në mes operatorëve,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Dhjetor 2017

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM3_2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Dhjetor 2017

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores per ‘Pagesa vjetore për mbikëqyrje dhe të drejtën e përdorimit të Radio frekuencave’

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4) dhe 22), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE) dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • PZKSKE1 Prishtinë, 27 Nëntor 2017

  Komunikatë për Media- Përfundon programi i zhvillimit të kapaciteteve për sektorin e Komunikimit Elektronik në Kosovë

  Sot është përmbyllur me sukses në një ceremoni rasti program i zhvillimit të kapaciteteve për sektorin e komunikimit elektronik në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Nëntor 2017

  Puntoria e organizuar nga misioni i asistencës teknike të Bashkimit Evropian TAIEX në bashkëpunim me Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP)

  Më datë 14-15 Nëntor 2017 është mbajtur Puntoria e organizuar nga misioni i asistencës teknike të Bashkimit Evropian TAIEX në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Tetor 2017

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM2 2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • FotoBerzh2 Prishtinë, 06 Shtator 2017

  Filloj punën projekti i BERZH për zhvillim të kapaciteteve në teknologjinë e informacionit në Kosovë

  Autoritetet e Kosovës dhe të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) kanë bashkuar përpjekjet për të fuqizuar sektorin e...

  lexo më shumë
 • SHPRK Prishtinë, 26 Korrik 2017

  Pasqyra e Përgjithshme e Tregut të Shërbimeve Postare Republikën e Kosovës për vitin 2016

  Ky dokument Raport pasqyron periudhën; 1 Janar - 31 Dhjetor 2016, dhe është përgatitur mbi bazën e analizimit të të dhënave zyrtare dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Qershor 2017

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM1_2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencialë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, publikon ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Maj 2017

  Komunikatë për Media - Ndërprerja e operimeve Ilegale

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) njofton opinionin publik se që nga data 01 Maj 2017 përfundimisht janë ndërprerë të gjitha shërbimet e operatorëve të telefonisë mobile “Telenor” dhe “ViP mobile”, të cilët që nga pas lufta...

  lexo më shumë
 • Raportimi i pasqyrave vjetore financiare Prishtinë, 03 Mars 2017

  Njoftim - Raportimi i pasqyrave vjetore financiare

  Në mbështetje të nenit 10, nenit 27, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike dhe Postare Nr. 04/L-109 (tutje referuar si –...

  lexo më shumë
 • TreguKE Prishtinë, 21 Shkurt 2017

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM4 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • Foto ARKEP me AKEP Prishtinë, 03 Shkurt 2017

  Takim pune i ARKEP-it me AKEP-in e Shqipërisë

  Më datë 31 Janar 2017, përfaqësuesit e Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) të Republikës së Kosovës...

  lexo më shumë
 • Komunikatë për media Prishtinë, 11 Janar 2017

  Komunikatë për media

  ARKEP zvogëlon tarifat e thirrjeve me shumicë ndërmjet operatorëve të telefonisë mobile. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe...

  lexo më shumë
 • Tregu Prishtinë, 17 Nëntor 2016

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM3 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • Letonia Prishtinë, 11 Nëntor 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare i Kosovës nënshkruan memorandum mirëkuptimi me rregullatorin e komunikimeve elektronike të Letonisë

  Kryetari i Bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) z.Kreshnik Gashi ka nënshkruar sot një memorandum mirëkuptimi...

  lexo më shumë
 • Pasqyra e tregut të KE_Indikatorët kryesor për TM2_2016 Prishtinë, 19 Gusht 2016

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2_2016

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2_2016

  lexo më shumë
 • SHP Prishtinë, 19 Korrik 2016

  Pasqyra e përgjithshme e tregut të shërbimeve postare në Republikën e Kosovës për vitin 2015

  Pasqyra e përgjithshme e tregut të shërbimeve postare në Republikën e Kosovës për vitin 2015

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Qershor 2016

  Ndërrimi i lokacionit të zyrës në Prishtinës

  Në mënyrë që të përgjigjemi sa më efikasë ndaj kërkesave tuaja, ju njoftojmë se Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postar do të bejë ndërrimin e lokacionit të zyrës së ARKEP-it dhe që nga data 15.07.2016 do të gjendemi në Rrugën...

  lexo më shumë
 • Posta Prishtinë, 08 Qershor 2016

  Komunikatë lidhur me licencimin e Operatorëve Postar

  Komunikatë lidhur me licencimin e Operatorëve Postar

  lexo më shumë
 • Qaza Prishtinë, 27 Maj 2016

  Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike -Indikatorët kryesor për TM1 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • FotoETSIi Prishtinë, 19 Prill 2016

  Njoftim për Media

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) është pranuar nga sot si anëtar i asocuar në Institutin Evropian për Standarde...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Shkurt 2016

  N J O F T I M-Për të gjithë ofruesit/operatorët e shërbimeve postare

  Në përputhje me kompetencat dhe autorizimet që ka Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje; Autoriteti), në përmbushje të obligimeve dhe dispozitave ligjore të nenit 6 pika (1.5); nenit 26 pika (1 dhe 2) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare, nenit 8 pika (3) e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Shkurt 2016

  NJOFTIM për të gjithë ndërmarrësit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve Publike të Komunikimeve Elektronike Për Raportimin e Pasqyrave Vjetore Financiare

  Në mbështetje të nenit 10, nenit 27, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike dhe Postare Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji); Rregullores për Pagesat për Mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike (Ref. Nr.Prot.021/B/13), Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Dhjetor 2015

  Komunikatë për Media

  Qëllimi i kësaj deklarate për shtyp është që të raportoj në formë të përmbledhur të arriturat e ARKEP-it respektivisht angazhimet dhe sfidat me të cilat i kemi pasur dhe vazhdojnë të mbeten.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Dhjetor 2015

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores mbi Standardet Teknike dhe organizative për Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve dhe/ose Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike

  Autoriteti në mbështetje të nenit 10, paragrafët 4 dhe 21), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3), nenit 85 paragrafi 1)të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE), në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • Tm 3 Prishtinë, 19 Nëntor 2015

  Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike -Indikatorët kryesor për TM3 2015

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2015

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores për Kontratat, Transparencën dhe Publikimin e Informatave për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4) dhe 22), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE); Udhëzuesit për Procedurat e Këshillimit me Publikun, të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Tetor 2015

  Njoftim mbi Publikimin e informatës për pranimin e Aplikacionit të parë për dhënien e resurseve frekuencore në brezin 2100 MHz (1920 deri 1980 & 2110 deri 2170 MHz) për shërbime mobile (GSM dhe IMT)

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur në konkluzionet (vendimin) e nxjerr nga Bordi Drejtues në mbledhjen e LXXIII) të mbajtur me datë; 09 Tetor, 2015 dhe vazhduar me datë; 19 Tetor, 2015 ka miratuar inicimin e procedurave për dhënien dhe shfrytëzimin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Tetor 2015

  Njoftim për ndarjen e resurseve shtesë frekuencore në brezin 1800 MHz

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti) bazuar në procedurat, parimet themelore dhe përcaktimet ligjore të normuara sipas Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike që si objektiv kryesor kanë mundësimin e shfrytëzimit efikas dhe efektiv të resurseve të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Tetor 2015

  Shefi i Misionit të FMN-së për Kosovë, z.Jacques Miniane me bashkëpunëtor vizuan ARKEP-in

  Kryetari i Bordit, z.Ekrem Hoxha me bashkëpunëtor me datën;14/10/2015 priti në takim pune z.Jacques Miniane, Shef i Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) me bashkëpunëtor, përfaqësuesin rezident të FMN-së në Kosovë z.Frank Lakwijk në kuadër të misionit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Shtator 2015

  Njoftim mbi veprimatarinë e financave të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2014

  Kryetari i Bordit, z.Ekrem Hoxha me bashkëpunëtorët e profesional me datë; 29/09/2015 në Komisionin Parlamentar për Mbikqyrjen e Financave Publike në Kuvendin e Republikës së Kosovës ka paraqitur dhe raportuar mbi veprimtarinë financiare të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Shtator 2015

  Njoftim mbi realizimin e buxhetit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2014.

  Kryetari i Bordit, z.Ekrem Hoxha me bashkëpunëtorët e profesional me datë; 16/09/2015 në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës ka paraqitur dhe raportuar mbi realizimin e buxhetit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare...

  lexo më shumë
 • Tregu Prishtinë, 15 Shtator 2015

  Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike -Indikatorët kryesor për TM2 2015

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar...

  lexo më shumë
 • SherbimePostare Prishtinë, 17 Gusht 2015

  Njoftim për Opinionin lidhur me publikimin e Raportit;'Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare në Republikën e Kosovës për vitin 2014’

  Në përputhje me dispozitat e nenit 6 pika (1.10) dhe pika (1.13) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Korrik 2015

  ARKEP ka paraqitur dhe raportuar në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri në Kuvendin e Republikës së Kosovës mbi veprimtarinë e ARKEP-it për vitin 2014

  ARKEP ka paraqitur dhe raportuar në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri në Kuvendin e Republikës së Kosovës mbi veprimtarinë e ARKEP-it për vitin 2014.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2015

  VENDIMI Nr. 664 Mbi Ndryshimin dhe Plotësimin e Vendimeve Nr. 659 (Ref.Nr.Prot 029/B/15) Nr.653 (Ref.Nr.Prot 024/B/15)

  Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) në mbledhjen e LXX) pas shqyrtimit të administruar lidhur me shtyrjen e afatit të këshillimit formal si dhe me qëllim të lejimit të mjaftueshëm të kohës për operatorët e kualifikuar PTK Sh.A. dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2015

  AUTORITETI I KONKURRENCËS SË MAQEDONISË MIRATOI KËRKESËN PËR BASHKIM TË DY OPERATORËVE TË RREJTAVE MOBILE VIP – degë e MOBILCOM AUSTRIA dhe ONE – degë e TELEKOM SLOVENIJE

  Më datë; 7 korrik 2015- Autoriteti i Konkurrencës së Republikës së Maqedonisë e aprovoi kërkesën për bashkimin të dy operatorëve mobil; VIP - degë e Mobilcom Austria dhe ONE - degë e Telekom Slovenia.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Qershor 2015

  Njoftim për zgjatjen e afatit të këshillimit me palët e interesit për Resurse në brezin e frekuencave 1800 MHz

  Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të tij ligjore, Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike edhe Postare (ARKEP) e shqyrtoi kërkesën e operatorit IPKO Telecommunications LLC të datës 24 Qershor 2015 (Ref. Nr. Prot.627/2/15) për shtyrje të afatit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Qershor 2015

  Komunikatë për Opinionin pas Procesit të pranimit të Shprehjeve të Interesit për Resurse në Brezin 1800 MHz

  Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të saja ligjore, Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike edhe Postare (tutje; Autoriteti) në mbledhjen e saj të rregullt të LXVIII) të mbajtur me datat; 4 dhe 5 Maj, 2015 në kapacitetin e organit kombëtar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Maj 2015

  Njoftim për opinionin lidhur me Raportin Zyrtar të Auditimit nga ZAP për Pasqyrat Financiare të ARKEP për vitin 2014

  Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje; Autoriteti) në mbështetje të detyrimeve ligjore, parimeve themelore dhe objektivave bazë për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare si të parapara me Ligjin Nr. 04/L - 109 për Komunikime...

  lexo më shumë
 • Inovation Prishtinë, 12 Maj 2015

  Delegacioni i Autoritetit prezanton Kosoven ne Forumin e 6 me teme - Telekomunikacionit dhe TIK si Nxites te Inovacionit

  Delegacioni i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ne perberje prej z. Ekrem Hoxha, Kryetar i Bordit, z. Besnik Berisha, Anetar i Bordit dhe z. Arijan...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Maj 2015

  Delegacioni i Autoritetit dhe Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, marrin pjese ne punimet e Konferences se 10-te Nderkombetare te Autoriteteve Rregullatore qe kete vit si teme boshtore kishte; Future of Mobile: 4G and Beyond

  Me ftese te Presidentit te Autoritetit per Teknologjite e Informacionit dhe Komunikimeve (ICTA) te Republikes se Turqise, delegacioni i Republikes se Kosoves, i udhehequr nga Ministri i Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, z. Blerand Stavileci me bashkepunetor dhe delegacioni i Autoritetit Rregullativ te Komunikimeve Elektronike dhe Postare, i...

  lexo më shumë
 • AKEP Prishtinë, 14 Prill 2015

  KOMUNIKATË-Vizita (Takimi) Punuese mes ARKEP DHE AKEP

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës (ARKEP), ka kryer një vizitë pune pranë institucionit të Autoritetit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Prill 2015

  RAPORTI VJETOR I ARKEP PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA JANAR-DHJETOR 2014

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve ofrues të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin "Raporti Vjetor per kualitetin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Mars 2015

  NJOFTIM MBI PUBLIKIMIN E INFORMATES PER PRANIMIN E APLIKACIONIT TE PARE PER DHENIEN E RESURSEVE FREKUENCORE NE BREZIN 1800 MHz (1710 DERI 1785 & 1805 DERI 1880 MHz) PER SHERBIME MOBILE (GSM DHE IMT)

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) me ane te konkluzioneve (Vendimit) te nxjerr nga Bordi Drejtues ne mbledhjen e LXVI) te mbajtur me datat; 11 dhe 12 Mars, 2015 ka miratuar inicimin e procedurave per dhenien dhe shfrytezimin e resurseve frekuencore nga brezi 1800 MHz per sistemet GSM/LTE/UMTS/WiMAX duke i hapur...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Mars 2015

  NJOFTIM Për të gjithë ndërmarrësit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të Komunikimeve Elektronike për Raportimin e Pasqyrave Vjetore Financiare

  Në mbështetje të nenit 10 dhe nenit 27, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; Ligj-i) dhe Rregullores Nr. 18 për Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike (Ref. Nr. Prot.021/B/13), Autoriteti Rregullativ i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Shkurt 2015

  Vendim Nr.585 per Ndalimin e Aktiviteteve te pa-licencuara te sherbimeve postare

  Në mbledhjen e rregullt të BoD, të LXV), të mbajtur më datë; 27 Janar, 2015, bazuar në shqyrtimin e njoftimit dhe ankesës së parashtruar nga OPP 'Posta e Kosovës Sh.A', dhe provave të administruara nga zyrtarët e autorizuar sipas 'Autorizimit Specifik' (Ref.Nr. Prot. 009/2/15 datë;...

  lexo më shumë
 • Tregu Telekom 2014 Prishtinë, 26 Nëntor 2014

  Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike _Indikatorët kryesor për TM3 2014

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të...

  lexo më shumë
 • Ra Prishtinë, 03 Shtator 2014

  Njoftim për publikimin e Raporti Vjetor të Punës së ARKEP për vitin 2013

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në përputhje dhe zbatim të dispozitave të aplikueshme nga Ligji për Komunikimet...

  lexo më shumë
 • Ro R Prishtinë, 27 Gusht 2014

  NJOFTIM PER KESHILLIMIN PUBLIK “Draft Marrëveshje për uljen e tarifave për shërbimet Roaming në rrjetet e komunikimeve mobile

  Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të saja ligjore;

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike edhe Postare (ARKEP), si...

  lexo më shumë
 • Roaming Prishtinë, 22 Gusht 2014

  ”Komunikatë për Opinionin - Lidhur me njoftimet për arritjen e Marrëveshjes Regjionale për zvogëlim të çmimeve të Roaming-ut”

  Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të saja ligjore;

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike edhe Postare (Autoriteti),...

  lexo më shumë
 • PasQyra2013 Prishtinë, 02 Korrik 2014

  Njoftim për Opinionin lidhur me publikimin e Raportit; 'Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare në Republikën e Kosovës për vitin 2013’

  Në përputhje me dispozitat e nenit 6 pika (1.10) dhe pika (1.13) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP)...

  lexo më shumë
 • FotoRaportetTremojuretregu Prishtinë, 17 Qershor 2014

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM1 2014

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Qershor 2014

  Njoftim për opinionin lidhur me Raportin Zyrtar të Auditimit nga ZAP për pasqyrat financiare të ARKEP për vitin 2013

  Të nderuar lexues,

  Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare 'ARKEP' në mbështetje të detyrimeve ligjore, parimeve dhe objektivave bazë të rregullimit si të parapara me Ligjin Nr. 04/L - 109 për Komunikime Elektronike dhe me qëllim të përmbushjes së...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Maj 2014

  Njoftim: Kalimi nga Autorizimet Individuale në Autorizimet e Përgjithshme

  Ju njoftojmë se Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LIX) te mbajtur me dt. 8 dhe 10 Prill 2014, pasi administroi shqyrtimin përmbyllës të materialit te përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike me asistencën teknike nga TAIEX (Ref....

  lexo më shumë
 • logo Prishtinë, 05 Mars 2014

  NJOFTIM-Për të gjithë ndërmarrësit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve Publike të Komunikimeve Elektronike Për Raportimin e Pasqyrave Vjetore Financiare

  Në mbështetje të nenit 10, nenit 27, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike dhe Postare Nr. 04/L-109 (tutje referuar si –...

  lexo më shumë
 • Sherbime Postare Prishtinë, 27 Shkurt 2014

  Komunikate per Opinionin per Licencimin e dy Operatoreve per ofrimin e Sherbimeve Postare

  Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike edhe Postare (Autoriteti), në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Dhjetor 2013

  Komunikate per Opinionin - Ankandi per Dhenien ne Shfrytezim te Blloqeve Frekuencore ne Brezet 3.4 - 3.8 GHz

  Autoriteti Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti) sipas Ligjit për Komunikime Elektronike ka për mandat dhe objektiv detyrën e të siguruarit të shfrytëzimit efikas dhe efektiv (optimal) të spektrit radio frekuencor. Pjesë kryesore e arritjes së këtij objektivi ligjor...

  lexo më shumë
 • Provimi per Radio Amator Niveli Baze Prishtinë, 14 Dhjetor 2013

  Komunikate per Opinionin - Provimi per Radio Amator Niveli Baze

  Shërbimet e radio amatorizmit në Republikën e Kosovës, kanë rilindur me miratimin e kornizës moderne rregullatore të miratuar nga Autoriteti...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Dhjetor 2013

  NJOFTIM Për pjesëmarrësit e para-kualifikuar për Ankand për Alokimin e të drejtave për shfrytëzimin e brezeve frekuencore për Shërbimet BWA në brezet 3400 - 3800 MHz

  Bazuar në njoftimin e publikimit të Thirrjes për Shprehjes së Interesit të publikuar në mjetet e informimit publik me datën; 18 Nëntor, 2013 për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore 3400 - 3800 MHz për Shërbimet Brezëgjëra (BWA), deri me datën; 9...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2013

  Njoftim për Ankand-Dokumenti zyrtar i Rregullave të Procedurave të Ankandit për Dhënien e Autorizimeve për Përdorimin (shfrytëzimin) e Brezeve 3400 – 3600 MHz dhe 3600 - 3800 MHz...

  Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje; Autoriteti) bazuar në Ligjin për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109, përfundimet e procedurës së Këshillimit Publik për; ‘Inicimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore për...

  lexo më shumë
 • VizitaKroaci Prishtinë, 17 Nëntor 2013

  Zyrtarët e ARKEP-it zhvillojnë vizitë studimore në Kroaci dhe Mal të Zi

  Në përmbushje të objektivave, të cilat i janë caktuar Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) me Ligjin për...

  lexo më shumë
 • Tek 3G Prishtinë, 04 Tetor 2013

  KOMUNIKATË PËR MEDIA

  Në mbështetje dhe zbatim të dispozitave të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr.04/L-109, parimeve bazë për rregullimin e tregut të...

  lexo më shumë
 • SHP Prishtinë, 09 Shtator 2013

  KOMUNIKATË PËR PUBLIKUN LIDHUR ME PUBLIKIMIN E ‘INFORMATORIT SQARUES PËR SHËRBIMET POSTARE’

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), njofton opinionin e gjerë, shfrytëzuesit – konsumatorët e shërbimeve postare dhe...

  lexo më shumë
 • USAARKEP Prishtinë, 31 Korrik 2013

  Takim në mes Kryetarit BoD z.Hoxha dhe zyrtarëve të lartë të sektorit të Ekonomisë së Ambasadës së SHBA-së

  Kryetari i Bordit, Ekrem Hoxha me ekip ka pritur në takim pune zyrtarin e lartë të sektorit të ekonomisë në Ambasadën e SHBA-së në...

  lexo më shumë
 • Kutia Postare Prishtinë, 11 Korrik 2013

  Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare 2012 në Republikën e Kosovës’

  “Në përputhje me dispozitat e nenit 6 pika (1.10) dhe pika (1.13) të Ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP)...

  lexo më shumë
 • Pasqyrat financiare Prishtinë, 27 Maj 2013

  Njoftim për opinionin lidhur me Raportin Zyrtar të Auditimit nga ZAP për pasqyrat financiare te ARKEP

  Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare ‘ARKEP ‘ si pasardhës ligjor i ish Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit ‘ART...

  lexo më shumë
 • Foto nga marreveshja me AEC Prishtinë, 23 Maj 2013

  Nënshkruhet Marrëveshja e karakterit teknik me homologun nga Republika e Maqedonisë për koordinimin ndërkufitar të sistemeve GSM/UMTS

  Autoriteti Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP) me qëllim të njoftimit të palëve të interesuara si dhe opinionit të...

  lexo më shumë
 • Stamboll Prishtinë, 08 Maj 2013

  Konferenca e 8 Ndërkombëtare e Autoriteteve Kombëtare Rregullatore për Komunikimet Elektronike, në Stamboll

  Kryetari i Bordit te Autoritetit Rregullativ te Komunikimeve Elektronike dhe Postare, merr pjesë në punimet e Konferencës së 8 Ndërkombëtare të...

  lexo më shumë
 • Pajisjet matese te Rrezatimit Prishtinë, 11 Mars 2013

  Komunikatë për publikun mbi furnizimin me pajisje për matjen e Rrezatimit të Fushës Elektromagnetike

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti) njofton se Departamenti i Radio Monitorimit dhe Inspektimit (DRMI) është pajisur me pajisje...

  lexo më shumë
 • LogoART Prishtinë, 07 Mars 2013

  Njoftim për të gjithë ndërmarrësit (ofruesit) e shërbimeve telekomunikuese

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10 dhe neni 27, paragrafi 1) dhe 3); dhe Ligjit Nr. 04/L-014 për Kontabilitetin,...

  lexo më shumë
 • eniso Prishtinë, 14 Shkurt 2013

  Komunikatë për Media

  Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP) si pasardhës ligjor i ish Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit (ART), është...

  lexo më shumë
 • LogoART Prishtinë, 01 Shkurt 2013

  Komunikata për Publikun

  Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP) si pasardhës ligjor i ish Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit (ART), në...

  lexo më shumë
 • Marreveshjet Prishtinë, 17 Janar 2013

  Nënshkruhen Marrëveshjet e para ndërinstuticionale të karakterit teknik për Koordinimin ndërkufitar të sistemeve GSM/DCS në brezet 900 dhe 1800 MHz

  Autoriteti Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP) me qëllim të njoftimit të palëve të interesit si dhe publikut publikon...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2012

  Njoftim për fillimin e Këshillimit Publik

  Të nderuar/a,
  Duke u mbështetur në Nenin 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 i miratuar me datë 12/10/2012, ARKEP njofton të gjitha palët e interesuara mbi fillimin e këshillimit publik për:
  Lejimin e shërbimeve mobile brezëgjera...

  lexo më shumë
 • Logo ART Prishtinë, 24 Dhjetor 2012

  Komunikata per Media nga ARKEP per vitin 2012 dhe objektivat per 2013

  Të nderuar qytetar, shfrytëzues të shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe postare,  Të nderuar operator dhe ofrues të...

  lexo më shumë
 • Logo Prishtinë, 27 Nëntor 2012

  Komunikatë për Hyrjen në fuqi e Ligjit për Komunikime Elektronike

  Më 12 Tetor 2012, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin “Për Komunikimet Elektronike” Nr.04/L-109, me të cilin shfuqizohet...

  lexo më shumë
 • Logo Prishtinë, 13 Nëntor 2012

  Njoftim për këshillim publik-Pasqyra e tregut të Shërbimeve Postare

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), me qëllim të informimit të operatorëve dhe ofruesve të licencuar dhe atyre potencial të...

  lexo më shumë
 • Logoja ARTEKIP Prishtinë, 04 Tetor 2012

  Takim pune në mes zyrtarëve të ART-së dhe EKIP-it

  Delegacioni i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) i kryesuar nga z. Ekrem Hoxha, Kryetar i Bordit Drejtues të ART-së, z. Lulzim Kurtaj, Anëtar i...

  lexo më shumë
 • Interferenca Prishtinë, 21 Shtator 2012

  Informim ndërlidhur me çështjet e interferencave nga operatorët e telefonisë mobile të shteteve fqinje të regjistruara në brezet frekuencore të licencuara për operatorët vendor

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), nisur nga trajtimet dhe shkrimet e përsëritura nga mediat e shkruara dhe ato elektronike, përmes këtij...

  lexo më shumë
 • Fletushka Prishtinë, 20 Shtator 2012

  Njoftim-Pasqyrë e Tregut të Telekomunikacionit

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), me qëllim të informimit të operatorëve dhe ofruesve të liçensuar dhe atyre potencial të...

  lexo më shumë
 • Ri-funksionalizimi i shërbimeve Radio Amatore dhe përcaktimi i shenjës thirrëse shtetërore – Z6 Prishtinë, 19 Shtator 2012

  Ri-funksionalizimi i shërbimeve Radio Amatore dhe përcaktimi i shenjës thirrëse shtetërore – Z6

  Në zbatim të ligjit të telekomunikacionit dhe vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për miratimin e shenjës...

  lexo më shumë
 • Shërbimet Radio Amatore në Republikën e Kosovës Prishtinë, 12 Shtator 2012

  Shërbimet Radio Amatore në Republikën e Kosovës

  Bordi i ART në mbledhjen e XXXVIII me radhë të mbajtur më datë; 22 Gusht 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme...

  lexo më shumë
 • Komunikatë për media Prishtinë, 25 Maj 2012

  Komunikatë për media

  Komunikatën është prezantuar nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, me qellim te paraqitjes se te dhënave dhe treguesve kryesor te tregut te...

  lexo më shumë
 • Foto nga Konferenca Prishtinë, 21 Maj 2012

  Pjesemarrja e ART-es ne Konferencen e dyte nderkombetare te Agjencioneve Rregullatore - Oher 16 – 18 Maj 2012

  Delegacioni i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) ne perberje nga:

  z. Visar Halimi dhe z.Nazim Rahimi.

  lexo më shumë
 • Antena Prishtinë, 21 Mars 2012

  Njoftim për miratimin e Rregullores për të drejtën e shtegut dhe shfrytëzimin e përbashkët te infrastrukturës

  Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në mbledhjen e XXXIII me radhë të mbajtur me datë; 14 Mars, 2012, sipas procedurave të...

  lexo më shumë
 • Llogo ART-AKEP Prishtinë, 20 Mars 2012

  Takim pune në mes zyrtarëve të ART-së dhe AKEP-it

  Delegacioni i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në krye me z.Ekrem Hoxha, Kryetar i Bordit të ART-së, z. Ilir Imeri, Shef i Departamentit te...

  lexo më shumë
 • FotoIlurs Prishtinë, 13 Mars 2012

  Njoftim për Dëgjimet Publike të organizuara nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) në përputhje me obligimet ligjore që ka me Ligjin e Telekomunikacionit Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin...

  lexo më shumë
 • Foto nga trajnimi i Astritit Prishtinë, 22 Shkurt 2012

  Ekspertet e ART përfitojnë nga programi afatgjate i trajnimit teknik ndërkombëtar

  Me date 17 shkurt, 2012 ekspertet e përzgjedhur nga Bordi i Autoritetit Rregullator te Telekomunikacionit (ART), z. Astrit Ajvazi – Udhëheqës i Sektorit te...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2012

  Njoftim për zgjatjen e këshillimit publik mbi tarifat për anëtaresim dhe shërbimet e KOSIX

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, në mbledhjen e XXXI të Bordit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara gjatë fazës së parë të këshillimit publik me anëtarët e grupit punues të Nyjës Shkëmbyese të Internetit (KOSIX) të administruar përgjatë...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Shkurt 2012

  Njoftim mbi Miratimin e çmimores së PTK sh.a për linjat me qira

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) në përputhje me aktet ligjore në fuqi, me qëllim të jetësimit të mandatit të ART-së si autoriteti i vetëm përgjegjës për rregullimin dhe monitorim e tregut të telekomunikacionit në territorin e Republikës së...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Shkurt 2012

  Draft Rregullore per Sherbime Radio Amatore ne Republiken e Kosoves

  Njoftim per zgjatjen e konsultimit publik
  ART, lidhur me Draft Rregulloren per Sherbimet Radio Amatore, ka organizuar konsultimin publik, me kohëzgjatje prej 30 dite, nga data 22.11 deri 22.12.2011, gjithe kete me qellim qe palet e interesuara te mund te paraqesin kendveshtrimet/pikepamjet e tyre lidhur me ceshtjen subjekt i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Shtator 2011

  Nenshkruhet Marreveshja e Mirekuptimit ndermjet Autoritetit Rregullator te Telekomunikacionit dhe Agjencise Kroate per Komunikime Elektronike dhe Postare te Republikes se Kroacise

  Në datat 26 dhe 27 Shtator 2011 është mbajtur forumi i radhës të Projektit të Monitorimit për komunikimet elektronike dhe shoqërisë e...

  lexo më shumë
 • Nenshkrimi i MoU ART & AKK Prishtinë, 21 Shtator 2011

  Nenshkruhet Marreveshja e Mirekuptimit mes ART & AKK

  Sot me 21 Shtator, 2011 në ambientet e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në praninë e Kryetarit të Komisionit Parlamentar për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Gusht 2011

  Njoftim publik lidhur me çështjen e kodeve shtetërore të telefonisë dhe internetit

  Siç dihet, aktualisht Kosova i shfrytëzon 3 kode për shërbime telefonike (+377, +386 për shërbime të telefonisë mobile dhe +381 për shërbime te telefonisë fikse). Shfrytëzimi i 3 kodeve shtetërore për telefoni ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj probleme në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Qershor 2011

  Aprovimi i Raportit Vjetor të ART-së

  Në baze të nenit 65 (9) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të nenit 67 të Rregullores së Kuvendit në mbledhjen plenare të mbajtur me 16 Qershor 2011, pas shqyrtimit të Raportit vjetor të punës për vitin 2010 të Autoritetit Rregullator të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Qershor 2011

  Miratimi i ‘Planit Kombëtar të Shpërndarjes së Spektrit Frekuencor‘

  Në bazë të nenit 65 (9) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të nenit 67 të Rregullores së Kuvendit në mbledhjen plenare të mbajtur me 23 Qershor 2011, bazuar në rekomandimin e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë,Tregti dhe Industri,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Qershor 2011

  Komunikatë për Shtyp - Implementimi i KOSIX

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) me qëllim të: jetësimit të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr03/L-085 për promovimin, krijimin e kushteve të barabarta dhe një ambient të favorshëm për një konkurrencë të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Maj 2011

  Raporti Vjetor 2010

  Bordi i ART-se me date 13.05.2011 ka përgatitur Raportin Vjetor lidhur me aktivitetet, të arriturat kryesore të ART së bashku me sfidat e hasura gjatë vitit 2010. Raporti është strukturuar në pajtim me dispozitat e nenit 13 paragrafi (7) të Ligjit për Telekomunikacionin Nr. 2002/7 i amandamentuar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Mars 2011

  Njoftim Publik

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), njofton opinionin e gjerë se në përputhje me ligjin e aplikueshëm, Ligjin për Konfliktet Administrative Nr. 03/L-202/2010, ndërlidhur me vendimin e nxjerr nga Organi Shqyrtues i Prokurimit, (OSHP),

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Mars 2011

  Plani i Punës për Vitin 2011

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 11 Shkurt, 2011 pas shqyrtimit të detajuar dhe këshillimit në nivel Departamentesh, me qëllim të implementimit të dispozitave të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, si dhe realizimit të objektivave të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Mars 2011

  Komunikatë për Media - Shtyerja e Afatit të Regjistrimit të Përdoruesve Mobil

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), pas shqyrtimit dhe vlerësimit të raportit të progresit të regjistruar nga ana e operatorëve të rrjetës (MNO) dhe operatorëve virtual (MVNO) ndërlidhur me implementimin e dispozitave të Rregullores për Regjistrimin e Përdoruesve Mobil,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Shkurt 2011

  Komunikatë për Media - ISP

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), pas shqyrtimit me kujdes të veprimtarisë së ndërmarrjeve (Internet Service Provider – ISP) që ofrojnë shërbime të internetit në tregun e telekomunikimeve në Republikën e Kosovës, ka konstatuar se një numër i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Shkurt 2011

  Njoftim mbi transferimin e kompetencave për Shërbimet Postare

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) përveç kompetencave të parapara sipas ligjit nr. 2002/7 për Telekomunikacion, i janë deleguar edhe kompetenca shtesë në fushën e Shërbimeve Postare sipas ligjit nr. 03/L-173 Për Shërbime Postare.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2010

  Pasqyrë e tregut të telekomunikacionit - K3-2010

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), me qëllim të informimit të ofruesve të licencuar dhe atyre potencial të shërbimeve të telekomunikacionit, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, ka hartuar këtë Raport për gjendjen në tregun e telekomunikacionit, i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Dhjetor 2010

  NJOFTIM PËR QYTETARË

  Njoftohen të gjithë Përdoruesit e Telefonisë Mobile që pas datës 28 Shkurt 2011 nuk do të jenë në gjendje të vazhdojnë komunikimin normal përmes numrave të tyre mobil nëse më parë nuk janë regjistruar si përdorues të atij numri.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2010

  Këshillim Publik mbi Draft Dokumentin “Tabela e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencorë në Brezin 9 KHZ DERI 275 GHZ në Republikën e Kosovës“

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet; Nenet, 63 pika 1,2, 3, të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, të Dokumentit, Politikat e Sektorit te Telekomunikacionit 3.7.2 a5 të Qeverisë së Kosovës (MTPT)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Tetor 2010

  Komunikatë për opinionin - Faza II Operacion ndaj Operatorëve Ilegal

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) në kuadër të mandatit ligjor dhe objektivit për vendosjen e ligjshmërisë në tregun e telekomunikimeve të Republikës së Kosovës,

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Shtator 2010

  Njoftim për Kontratë për Qendrën Nacionale të Monitorimit të Radio Spektrit

  Njoftojmë kompanitë e specializuara të lemisë së radiokomunikacioint dhe të tjera, kombëtare dhe ndërkombetare se, ART me datën 27 Gusht 2010 ka shpallur Njoftimin për Kontratë për “Qendrën Nacionale të Monitorimit të Radio Spektrit”.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Gusht 2010

  Njoftim mbi ndryshim dhe plotesim te rregullores ART 008/08

  Noftim se nga data 26 Gusht 2010 me fuqizimin e Vendimit Nr.27 te Bordit te ART-es miratohet dhe fillon te aplikohen Ndryshimet dhe Plotësimet ne Rregulloren për Dhënien e Licencave për Akordimin e së Drejtës për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Gusht 2010

  Krijimi i nyjes shkëmbyese për Internet (KOS-IXP) në Kosovë

  Bordi i ART-së në mbledhjen e dates 26/08/2010, bazuar në Ligjin e Telekomunikacionit Nr.2002/7, të ndryshuar me ligjin Nr.03/L-085, dokumentit Politikat e sektorit të telekomunikacionit Nr.195/07

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Korrik 2010

  Njoftim për Këshillim Publik

  Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet;, 4 pika 4, 69, 70, 74, 76 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Qershor 2010

  Komunikatë Për Media

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), pas shqyrtimit me kujdes të zhvillimeve në tregun e telekomunikimeve në Republikën e Kosovës

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Qershor 2010

  Bordi i ART-së miraton rregulloren për Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit

  Bordi i ART-së në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 15.06.2010 vendosi të miratojë rregulloren për Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit pasi që më parë projekt rregullorja kishte kaluar në procedurat adekuate të këshillimit publik duke respektuar te gjitha afatet dhe procedurat...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Maj 2010

  Sqarim për opinionin

  Si rezultat i Operacionit të ART-së të datës 23 dhe 24 Prill 2010, ART konfirmon se është ndërprerë bërthama dhe kapacitetet kryesore funksionale të Operatorëve ilegal të shërbimeve të telefonisë Mobile në territorin e Republikës së Kosovës.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Prill 2010

  Komunikatë për Media

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit në datat 23 dhe 24 Prill 2010 ka zhvilluar me sukses operacionin për eliminimin e antenave ilegale të operatorëve të telefonisë mobile të vendosura brenda territorit të Republikës së Kosovës.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Prill 2010

  Komunikatë për Media

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) në bashkëpunim me agjensionet e zbatimit të ligjit me qëllim të jetësimit të ligjeve në fuqi dhe krijimit të kushteve normale të operimit për operatorët e licensuar të telefonisë mobile, duke u bazuar në Ligjin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2010

  Komunikatë për Media

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) dhe agjensionet e zbatimit të ligjit udhëzojnë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që ekskluzivisht të shfrytëzojnë shërbime telekomunikuese të cilat ofrohen nga operatoret dhe ofruesit e shërbimeve telekomunikuese...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Mars 2010

  Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mes ART dhe AKEP (Republika e Shqipërisë)

  Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mes ART dhe AKEP (Republika e Shqipërisë)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Mars 2010

  Komunikatë për Media

  Nënshkrimi i Memorenadumit të Mirëkuptimit në mes të ART dhe AKEP (R. e Shqipërisë)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Mars 2010

  ART merr vendim për standardizimin e raportimit të operatorëve të licencuar

  Në mbledhjen e Bordit të ART, të mbajtur më datë 15 Mars 2010, Bordi morri vendim që sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Mars 2010

  Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mes ART dhe EKIP(Mali i Zi)

  Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mes ART dhe EKIP(Mali i Zi) Të Premten, me 12 Mars, 2010, ora 10:00 në ambientet e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Mars 2010

  Komunikatë për Media

  Vendimi për Përkufizimin dhe luftimin e dukurisë së vjedhjes së trafikut(fenomeni Sim-To-Sim)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Mars 2010

  Komunikatë për Media

  MoU mes EKIP & ART

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Mars 2010

  ART merr pjesë në Forumin Sektorial për Inovacion,Kapital Njerëzor, Politikat Sociale dhe Shoqë

  Në Bruksel me 4 dhe 5 mars 2010 po mbahet Forumi Sektorial për Inovacion, Kapital Njerëzor, Politikat Sociale dhe Shoqëri Informative, në të cilin Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) është i përfaqësuar nga z. Ekrem Hoxha, Kryetar i Bordit të ART-së dhe z. Ilir Imeri, Shef i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Mars 2010

  Takimi me operatorët e telefonisë mobile lidhur me dukurinë SIM to SIM

  ART administroi takimin me operatorët e telefonisë mobile, për të diskutuar nevojën dhe metodologjinë e luftimit te dukurisë të vjedhjes së trafikut e njohur si fenomeni SIM-to-SIM.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Mars 2010

  Promovimi i Nyjeve të Përbashkëta të Internetit

  ART administroi takimin e parë njoftues dhe këshillues me operatorët e licencuar, për shërbime ndërkombëtare të internetit ndërlidhur me temën e Promovimit të Nyjeve të Përbashkëta të Internetit (eng. Internet Exchange Points).

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Mars 2010

  Raporti i 3-të për monitorimin e tregut të komunikimeve elektronike

  Është publikuar Raporti i tretë i projektit të financuar nga Komisioni Europian (KE) në lidhje me monitorimin e zhvillimeve rregullatore dhe tregut te komunikimeve elektronike dhe shërbimeve të shoqërisë informative për shtetet e Europës Juglindore, të cilat kanë në agjendën...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Shkurt 2010

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit merr pjese në Forumin 3 të Komisionit Evropian

  Forumi i tretë i projektit të Komisionit Evropian për “ Monitorimin e Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve të Shoqërisë Informative për Vendet në Zhvillim” i mbajtur me 4 dhe 5 shkurt 2010 në Budva, u organizua nga Agjencia për Komunikimin Elektronik dhe Shërbimet postare...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Janar 2010

  Komunikatë për Media

  Nënshkrimi i Memorandumit të bashkëpunimit në mes të ART (Rep. e Kosovës) dhe AEC (Rep. e Maqedonisë)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Dhjetor 2009

  Mbahet mbledhja e katërt e Bordit të ART-së

  Nën drejtimin e Kryetarit të Bordit, Ekrem Hoxha, Bordi i ART-së u mbajt mbledhja e katërt dhe e fundit për vitin 2009, ku u shqyrtuan dhe aprovuan nje sere vendimesh.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Dhjetor 2009

  ART merr pjesë në punëtorinë e ITU-së dhe INA-s

  Kryetari i Bordit te ART-së, z. Ekrem Hoxha së bashku me Anëtaret e Bordit, z. Lulzim Kurtaj dhe z. Besnik Berisha, nga 14-16 dhjetor 2009 në Shkup të Maqedonisë, morën pjesë në punëtorinë me temën: “Telecommunication and Media Sectors Convergence and Implications for Policy Makers...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Dhjetor 2009

  ART viziton rregullatorin e Kroacisë

  Me 10 dhe 11 dhjetor 2009, delegacioni nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), i kryesuar nga Kryetari i Bordit z. Ekrem Hoxha, realizuan një vizitë pune në Agjencinë për Komunikime Elektronike dhe Postare të Kroacisë, HAKOM, me ftesë të kësaj të fundit.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Nëntor 2009

  Vizita e ART-së në Rregullatorin e Malit të Zi

  Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike dhe Shërbime Postare të Malit të Zi (EKIP), delegacioni nga Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit (ART) i kryesuar nga Kryetari i Bordit, z. Ekrem Hoxha, qëndroi në një vizitë pune në Podgoricë me datat 18 dhe 19 nëntor 2009.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2009

  Mbledhja e rregullt e bordit të ART-së

  Sot, me datë 18 Nëntor 2009, u mbajt mbledhja e radhës e Bordit të Autoritetit Rregullator të dhe stafi profesional.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Nëntor 2009

  ART prezanton në takimin Monitorues me Komisionin Evropian

  Me datë 12.11.2009, Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit (ART), e përfaqësuar nga Kryetari i Bordit, z. Ekrem Hoxha, mori pjesë në takimin joformal Monitorues me Komisionin Evropian, Sektori i Infrastrukturës.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Tetor 2009

  ART në vizitë pune në Rregullatorin e Shqipërisë

  Me datë 30.10.2009, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) i përfaqësuar nga Kryetari i Bordit, z. Ekrem Hoxha dhe anëtari i Bordit z. Lulzim Kurtaj, i bëri një vizite zyrtare Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) i Republikës së Shqipërisë.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Tetor 2009

  Takimi me USAID, KPEP

  Bordi - ART-se takoi për një takim pune zyrtarët dhe ekspertët nga USAID

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Tetor 2009

  Nga takimi me përfaqësues të IPKO-s

  Kryetari i Bordit, z. Ekrem Hoxha dhe Anëtari i Bordit, z. Lulzim Kurtaj pritën në një takim pune zyrtarët nga IPKO Telecommunications LLC, z. Akan ismaili - Drejtor Ekzekutiv dhe znj. Merita Kostanica, Udhëheqëse e Çështjeve Ligjore dhe të Rregullatorit.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Tetor 2009

  Mbledhja e Parë e Bordit të ART-së

  Me datë 19 tetor 2009, është mbajtur mbledhja e parë e Bordit të ri të ART-së nën udhëheqjen e z. Ekrem Hoxha, kryetar i Bordit, ku të pranishëm ishin edhe anëtarët e Bordit.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Maj 2009

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit prezanton në Forumin 2 të Komisionit Evropian

  Në kuadër të projektit për “Monitorimin e Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve të Shoqërisë Informative për Vendet në Zhvillim”, në Ohër të Maqedonisë po mbahet Forumi 2 i organizuar nga Komisioni Evropian, ku në mesin e tetë shteteve nga Evropa Juglindore,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Shkurt 2009

  Takimi i z. Anton Berisha me zyrtaren e Komisionit Evropian

  Shefi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, z. Anton Berisha ka zhvilluar një takim pune me një delegacion të Komisionit Evropian të udhëhequr nga znj. Cindy Van den Boogert, Administratore për Çështje Ndërkombëtare pranë Drejtoratit të Shoqërisë Informative...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Janar 2009

  Njoftim per Tarifimin e Numrave

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), njofton ofruesit e shërbimeve telekomunikuese se ka filluar me tarifimin e numrave nga data 01.01.2009.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Dhjetor 2008

  Z. Berisha në një Vizitë Zyrtare në SHBA

  Kryetari i Bordit të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), z. Anton K. Berisha është duke realizuar një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara te Amerikës, ku merr pjesë në konferencën dyditore për Zhvillimet në Sektorin e Telekomunikacionit e cila po mbahet në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Tetor 2008

  Pjesemarrja e Bordit te ART-se ne Takimin e PVPE

  Me ftesë të Ministrisë së Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit (MTPT), Bordi i ri i ART-së në krye me z. Ekrem Hoxha u prezantua në mbledhjen e djeshme të nëngrupit punues për Shoqëri Informatike dhe Media në kuadër të grupit punues –Infrastruktura.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Shtator 2008

  Njoftim mbi Zbritjen e Tarifës Vjetore

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) njofton operatorët e shërbimeve telekomunikuese se ka filluar me zbritjen e tarifës vjetore nga 1% në 0.3 % të bruto qarkullimit që rrjedh nga aktivitetet e licencuara.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2008

  Forumi 1 për Komunikimet Elektronike në Evropën Juglindore

  Me datën 11-12 shtator në Zagreb u mbajt forumi i rregullt i shteteve të Evropës juglindore për studimin dhe monitorimin e sektorit të telekomunikacionit, i organizuar nga Komisioni Evropian dhe Cullen International.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Shkurt 2008

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) merr pjesë në Konferencën për Zhvillimet ...

  Dje më 28.02.2008, në Bruksel, është mbajtur konferenca e cila do t’i paraprijë zhvillimit të projektit për “Monitorimin e zhvillimit rregullator dhe atë të tregut të komunikimeve elektronike dhe shoqërisë informative në vendet në zhvillim” i organizuar nga...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2007

  ART aprovon në parim Kornizën për MVNO

  Duke marrë parasysh dokumentin “Politikat e Sektorit të Telekomunikacionit” të aprovuar nga Qeveria e Kosovës si dhe nevojën për ndarjen e resurseve me kompanitë e interesuara që dëshirojnë të ofrojnë shërbime mobile në Kosovë, Komisioni për Autorizim/Licencim...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Nëntor 2007

  ART merr pjesë në Forumin IV të Shërbimeve Telekomunikuese

  Nën patronatin e Komisionit Evropian, në Stamboll të Turqisë po mbahet Forumi i Katërt i Shërbimeve Telekomunikuese për shtetet e Evropës Juglindore.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Qershor 2007

  ART aprovon Rregulloren për Tarifimin e Spektrit

  Me datë 11.06.2007, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART),pas përfundimit të konsultimeve publike aprovoi Rregulloren për Tarifimin e Spektrit.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Qershor 2007

  ART aprovon Rregulloren për Procedurën e Zgjidhjes së Konflikteve

  Me datën 11.06.2007, në kuadër të plotësimit të Kornizës Rregullatore dhe zbatimit të Ligjit për Telekomunikacion, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) ka aprovuar Rregulloren për Procedurën e Zgjidhjes së Konflikteve

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Qershor 2007

  Call Center Kosova dhe Kristal Services licencohen për ofrimin e Shërbimeve me Vlerë të Shtuar

  Në mbledhjen e tij të rregullt, të mbajtur me datë 6.6. 2007, Komisioni për Autorizim/Licencim dhe Monitorim (KALM) në kuadër të ART-së, ka marrë vendim që kompanisë Call Center Kosova dhe asaj Kristal Services t’u jepen licencat për Shërbime me Vlerë të Shtuar.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Maj 2007

  ART-ja merr pjesё nё takimin e grupit pёr Stabilizim-Asociim

  Me datёn 3.05.07, Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit tё Kosovёs organizoi takimin e grupit pёr infrastrukturё nё kuadёr tё mekanizmit pёrcjellёs tё Stabilizim-Asociimit.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Maj 2007

  Përfaqësuesja e Komisionit Evropian takon ekspertët e ART-së

  Me datën 02.05.2007 u mbajt takimi ndërmjet ekspertëve te ART-së dhe përfaqësueses së Komisionit Evropian, Cindy Van Den Boogert, me ç’rast u diskutua gjerësisht për punët e deritashme, si dhe për projektet e ART-së, të planifikuara për vitin 2007

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Shkurt 2007

  Konsorciumi Ipkonet Telekom Slovenije/ Mobitel edhe formalisht është Fitues i Licencë

  Konsorciumi Ipkonet Telekom Slovenije/ Mobitel, më datë 22.02.2007 ka paguar 75, 000,000.00 ( shtatëdhjetë e pesë million euro) në llogarinë e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, dedikuar për Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Shkurt 2007

  Kryetari i ART-së priti një delegacion 6 anëtarësh të Telekom Slovenija dhe IpkoNet

  Sot më datë 21.02.2007, Kryetari i Bordit të ART-së, z. Anton Berisha priti një delegacion 6 anëtarësh të Telekom Slovenija dhe Ipkonet.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Janar 2007

  24-01-2007: ART Merr Pjesë në Forumin e Tretë Observator në Sofje, Bullgari

  Delegacioni nga Autoritetit Rregullator i Telekomunikacionit në krye me z. Anton Berisha, me 24.01.2007 deri me 27.01.2007, janë të ftuar në Forumin e Tretë Observator në Sofie, i cili ka për qëllim vëzhgimin e shërbimeve të komunikimit elektronik në Evropën Juglindore.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Janar 2007

  24-01-2007: Njoftim

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit informon se Komisioni për Vlerësimin e Ofertave për operatorin dytë të telefonisë mobile në Kosovë, i përbërë prej përfaqësuesve të UNMIK, Qeverisë dhe ART, me datën 24/01/2007, ka bërë shqyrtimin fillestar të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Janar 2007

  Formohet Komisioni për Vlerësimin e Ofertave

  Më 22 Janar 2007, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit ka marrë Vendimin për formimin e Komisionit për Vlerësimin e Ofertave, si pjesë e procesit tenderues për përzgjedhjen e operatorit të dytë të telefonisë mobile në Kosovë.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Janar 2007

  17-01-2007: Njoftim

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) njofton se sot me 17 Janar në ora 15:30 në lokalet e ART do të mbahet konferenca për media ku do të jepet njoftimi në lidhje me pjesëmarrjen e kompanive që kanë aplikuar në procesin tenderues për operatorin e dytë të telefonisë...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Dhjetor 2006

  Vizitë Rregullatorit Austriak

  Me ftesë të Drejtorit për Çështje Telekomunikuese z.Georg Serentchy, pranë Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit dhe Mediave në Austri, delegacioni Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit në krye me z Anton Berisha, Kryetar, ka realizuar një vizitë pune me 18. 12 2006. Me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Dhjetor 2006

  Konsultim Publik për Planin e Numeracionit të Kosovës

  Sot me 08.12.2006, në ora 11:00, në lokalet e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) do të mbahet Konsultimi Publik për Planin e Numeracionit të Kosovës.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Nëntor 2006

  Përfaqësuesit e Kompanisë Deutche-Matav Telecom vizituan ART-në

  Përfaqësuesit e Kompanisë Deutche-Matav Telecom vizituan sot me 08.11.2006 Autoritetin Rregullator të Telekomunikacionit, me ç’rast ata i priti Kryetari i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit z. Anton Berisha me bashkëpunëtorë.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Nëntor 2006

  Vazhdon akcioni per shkyçjen e antenave te operatoreve ilegal

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit me asistimin e Shërbimit Policor Të Kosovës dhe Inspektorateve Komunale, të martën me 07.11.2006, filloj aksionin e shkyçjes dhe bllokimit të antenave ilegale në Kosovë.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Nëntor 2006

  Rifillon akcioni për shkyçjen e antenave të Operatorëve Ilegal në Kosovë

  Sot me datën 07.11.2006 Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit do të rifilloj shkyçjen e antenave të operatorëve ilegal në territorin e Kosovës.Ky aksion rifillon pas lejes zyrtare që ART ka marrë nga UNMIK, si dhe përgjigjes zyrtare të cilën ART e ka marrë prej SHPK ditë...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Tetor 2006

  Z. Berisha takohet me perfaqesuesit e Deutche-Matav Telekom

  Kryetari i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit z. Anton Berisha sot me 26.10.2006 priti në vizitë pune shefin e zyrës hungareze në Kosovë z. Zoltan Imecs dhe përfaqësuesit e kompanisë Deutche-Matav Telecom.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Nëntor -0001

  ART shpall fituesin e tenderit per operatorin e dyte te telefonisë mobile

  Me datën 06.02.07. Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, shpalli fitues kompaninë Kosmocell në tenderin për operatorin e dytë të telefonisë mobile në Kosovë.

  lexo më shumë