QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

Sipas ligjit Nr.03/L-215, Qasjen në Dokumente Publike mund të bëjë kushdo brenda dhe jashtë vendit. Ky ligj obligon institucionet në Republikën e Kosovës të që tu jepet e drejta për qasje në dokumente publike.

Kontakto Zyrtaren për Arkive në Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare 
albina.berisha@arkep-rks.org

Kërkesën për qasje në dokumente publike mund të shkarkoni_këtu.