Vendimet

 • Prishtinë, 21 Janar 2021

  Vendimi Nr 1672 Revokimi i certifikates se konfirmimit CITY POSTA SHPK

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Janar 2021

  Vendimi Nr 1671 Revokimin e certifikates se konfirmimit POSTA 007 SHPK

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Janar 2021

  Vendimi Nr 1670 Revokimi i certifikate se konfirmimit Primail SHPK

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2020

  Vendimi Nr. 1626 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen City Posta SHPK

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2020

  Vendimi Nr. 1625 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen Posta 007 SHPK

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2020

  Vendimi Nr. 1624 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen Log On SHPK

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2020

  Vendimi Nr. 1623 - Shqiptimi i Gjobes per Ndermarrjen Primail SHPK

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.4), nenit 28 paragrafi 1), dhe paragrafi 5), nenit 55, paragrafi 2), nenit 58, paragrafi 1), dhe paragrafi 3.1) e 3.3.2) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje; Ligji); nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Gusht 2020

  Vendim Nr 1601 Dhenia e Autorizimit Individual PK SHA

  Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2, nën-paragrafët 2.2); 2.3) dhe 2.9), nenin 11, nenin 23, dhe nenin 59, paragrafi 3), të Ligjit Nr. 06/L-038, për shërbimet postare (tutje referuar si; Ligji), nenit 79, paragrafët 1), dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikimet Elektronike (tutje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Mars 2016

  VENDIM Nr. 776 Për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit Nr. 695

  Bordi në mbledhjen e 4) me radhë të mbajtur me datën 4 Mars 2016, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga Sektori i Shërbimit Postar mori Vendim për plotësim dhe ndryshim të vendimit me Nr.695.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2015

  Vendimi Nr 721 - Shqiptimi i masës proporcionale të sanksionit ekonomik ndaj 3P Shpk

  Konform procedurave të rregullta ligjore, në ushtrim të mandatit të saj ligjor, Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen LXXIV) me radhë të mbajtur me datat; 12 dhe 13/11/2015, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe dëshmive të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Tetor 2015

  Vendim Nr 697 - Miratimin e tarifave per licencim dhe tarifes se rregullt vjetore per sherbimet postare

  Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafi (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); nenit 6 paragrafi (1), nën-paragrafi (1.5) dhe nenit 26 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare (tutje; Ligji) dhe në përputhje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Tetor 2015

  Vendim Nr 695 - Miratimi i Tarifave te Sherbimeve Universale Postare

  Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafi (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); neneve; neni 6 paragrafi (1.3) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; Ligji); nenit 16 pika (3) e Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012, për licencim...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2015

  Vendim Nr. 654 - Urdheri dhe Shqiptimi i mases se sanksionit ekonomik ndaj Primail Shpk

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Mars 2015

  VENDIMT Nr. 611 për përfundimin e vlefshmërisë së Licencës të operatorit postar ‘Salbatring Int. Shpk

  Në mbështetje të nenit 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); neneve; neni 6 nën-paragrafi (1.2), neni 25 paragrafi (1.1) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; Ligji); nenit 14 të Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012, për licencim...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Shkurt 2015

  Vendim Nr.585 per Ndalimin e Aktiviteteve te pa-licencuara te sherbimeve postare

  Në mbledhjen e rregullt të BoD, të LXV), të mbajtur më datë; 27 Janar, 2015, bazuar në shqyrtimin e njoftimit dhe ankesës së parashtruar nga OPP ‘Posta e Kosovës Sh.A’, dhe provave të administruara nga zyrtarët e autorizuar sipas ‘Autorizimit Specifik’ (Ref.Nr....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Shkurt 2014

  Vendimi Nr. 458 - Miratimi i Rregullores per Standardet e Kualitetit te realizimit te ShUP

  “Konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit, mbështetur në konkluzionet e dala nga mbledhja e LVII) e BoD e mbajtur me datat; 3 & 4 Shkurt, 2014 ndërlidhur me pikën 4) të rendit të ditës, me “Vendimin Nr. 458 –...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Dhjetor 2013

  Vendim Nr 432 - Per uljen e Limit te Peshes per Sherbimet e Rezervuara Postare

  Në mbështetje të neneve; nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109; nenin 6 paragrafi 1.4; të Ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare, në përmbushje të obligimeve që dalin nga dokumenti 'Politikat strategjike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Tetor 2013

  Vendimi Nr.402-Miratimiin e Këshillimit për ‘Draft Vendimi për Përcaktimin e shkallës së peshës-limitin për Shërbimet e Rezervuara Postare’

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e LII të mbajtur me datë; 25 dhe 26 Shtator 2013, konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit dhe pas shqyrtimit të propozimit dhe “Rekomandimit për harmonizimin e shkallës së peshës...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Maj 2013

  Vendimi Nr. 351 - Miratimi i Tarifave per Sherbimet Universale Postare

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Qershor 2012

  Vendim Nr.220 - Shqiptimin e mases sanksionuese ndaj PTK Sh a - Posta e Kosoves

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXVI me radhë të datës; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara pas trajtimit/shqyrtimit të rekomandimit të Sektorit të Shërbimeve Postare (SSHP), analizimit të materialeve dhe dëshmive të pranuara dhe konstatimeve, vendosi për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Nëntor 2011

  Vendim Nr.148 - Miratimi i Rregullores per Parimet dhe Procedurat e Inspektimit

  Vendimi nr. 148 mbi Miratimin e Rregullores të cekur më lartë përcakton se akti në fjalë është sjellë nga Bordi lidhur me aprovimin e këtij akti sekondar dhe i njejti hynë në fuqi më 21.11.2011, gjegjësisht në ditën e nënshkrimit të tij.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shtator 2011

  Vendimi 123_Miratimi i Rregullores per te dhenat statistikore periodike

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.123; ART Nr.Prot.047/B/11) për miratimin e Rregullores për “Të dhënat statistikore periodike të operatorëve, të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare” (Rregullorja Nr.11, ART...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Prill 2011

  Vendimi Nr. 80 - Miratimi i tarifave për licencim të operatorëve postar dhe vendosja e tarifës së rregullt vjetore (One-off-fee) për operatorët e Shërbimeve Postare

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për "Miratimin e tarifave për licencim dhe tarifës së rregullt vjetore për shërbimet postare".

  lexo më shumë