Konsultime

 • Prishtinë, 18 Janar 2021

  Njoftim për fillimin e konsultimit publik të dokumentit: “Draft Rregullore për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe për Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmëris&am

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), neni 64 paragrafi 1), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Janar 2021

  Njoftim per fillimin e Konsultimit Publik të dokumentit 'Draft Rregullore për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës'.

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4), 11) dhe 12), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109; në referim të nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Gusht 2020

  NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT TE KONSULTIMIT PUBLIK TE DOKUMENTEVE PER ANALIZEN E TREGUT 'TERMINIMIT TË THIRRJEVE ME ZË NE RREJTET MOBILE INDIVIDUALE'

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 110/B/19), neni 3, paragrafët 1) dhe 10) (tutje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Prill 2020

  Njoftim per fillimin e Konsultimit Publik të dokumentit Draft Rregullorja për pagesat për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare

  Në mbështetje të bazë të nenit 10 paragrafi 4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), neni 81 paragrafi 1), neni 82 paragrafi 1) dhe nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - LKE); nenit 28 të Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Shërbimin e Interkoneksionit në Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal ose pjesë të tij”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim për fillimin e procesit të Konsultimit Publik të draft dokumentit: ‘Rregullore për ofrimin e Shërbimit Universal’;

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), neni 8, të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji) nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikime Elektronike dhe nenit 13, paragrafi 1) dhe 5), i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Përdorimin e Përbashkët të Faciliteteve Shoqëruese”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim për Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Analizat e Tregut”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Maj 2019

  Njoftim për fillimin e konsultimit publik të draft vendimit për rregullimin e tarifave të roamingut RKS-Ballkani Përendimor

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, paragrafi 1), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafi 1) dhe paragrafi 3) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Mars 2019

  Njoftim për fillimin e Konsultimit Publik të draft dokumentit ‘Rregullorja për Autorizime të Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare’;

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), përkatësisht nenit 8, nenit 16 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 3.1), nenit 20, dhe nenit 21 dhe 22, të Ligjit Nr. 06/L-38, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji) nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Mars 2019

  Njoftim për fillimin e konsultimit për Rregullimin e tarifave me shumicë dhe pakicë të Roamingut si dhe ato të terminimit të thirrjeve mobile me Republikën e Shqipërisë

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, paragrafi 1), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafi 1) dhe paragrafi 3) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Mars 2019

  NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT TE KONSULTIMIT PUBLIK TE DOKUMENTEVE PER ANALIZEN E TREGJEVE ME PAKICE DHE ATO TE INTERKONEKCIONIT NE RRJETET E TELEFONISE FIKSE

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) dhe 4), neni 4,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Dhjetor 2018

  Përllogaritja e WACC për sektorin e telefonisë mobile në Kosovë

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e 33-të me radhë të mbajtur me datë 10 dhjetor 2018, mori Vendim Nr. 1279 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të këshillimit publik për draft dokumentin në vijim:

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2018

  Njoftim për Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik Për : ‘Planet e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezeve të frekuencave 800 MHz, 900 MHz dhe 1800 MHz për shërbimet mobile të radio komunikim

  BoD i ARKEP-it në mbledhjen e 32-të me radhë të mbajtur me datë 02 Nëntor 2018, mori Vendim Nr. 1269 përmes te cilit miratoi fillimin e procesit të këshillimit publik per dokumentet e planifikimeve te tri brezeve frekuencore si ne vijmë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Maj 2018

  Njoftim për fillimin e procesit të konsultimit publik të "Planit për Hapjen e Brezeve frekuencore me vlerë të posaçme ekonomike për shërbimet IMT"

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Prill 2018

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores për “SHFRYTËZIMIN E BREZAVE TË RADIO FREKUENCAVE PËR TË CILAT NUK KËRKOHET AUTORIZIM INDIVIDUAL DHE KUSHTET TEKNIKE...

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores për “SHFRYTËZIMIN E BREZAVE TË RADIO FREKUENCAVE PËR TË CILAT NUK KËRKOHET AUTORIZIM INDIVIDUAL DHE KUSHTET TEKNIKE TË PËRDORIMIT TË RADIO PAJISJEVE NË KËTO BREZA”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Prill 2018

  Njoftim për Fillimin e Konsultimit publik të Draft dokumenteve të analizës së tregut të “Qasja me shumicë Broadband dhe Qasja me shumicë bashkë-shfrytëzim - LLU

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafët 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) dhe 4), neni 4, paragrafët 3.8) dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Tetor 2017

  Njoftim për Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik për Draft “Rregulloren për Shërbime Universale të Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 28 paragrafi 1) paragrafi 2) dhe paragrafi 5), nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 paragrafi 1) dhe paragrafi 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2017

  Njoftim per fillimin e procesit të konsultimit publik: Ndryshimi i Rregullores nr. 28 për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjet

  Në mbështetje të nenit 1, nenit, nenit 3 paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), nenit 64, nenit 69, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2017

  Njoftim per fillimin e procesit të konsultimit publik: Ndryshimi i Rregullores nr. 25 per për Autorizimet e Përgjithshme”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 15 paragrafi 2), nenit 17, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Korrik 2017

  Njoftim per fillimin e procesit të konsultimit publik: Ndryshimi i Rregullores nr. 20 për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, paragrafi 4), nenit 69 paragrafi 1) dhe 2), nenit 17, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Prill 2017

  Njoftim Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik:Draft Rregulloren Rregulloren per Planin Kombëtar te Numeracionit per Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1), nenit 3) paragrafi 3) pika 1), nenit 9) paragrafi 3) pika 2) dhe 3), neni 10, paragrafi 4), neni 60), nenit 64, neni 79, paragrafi 1) dhe 2), nenit 82) paragrafi 1) dhe 2) neni 85) paragrafi 7) pika 3.2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Janar 2017

  Njoftim për Fillimin e Konsultimit Publik per Rregulloren Teknike per Radio Pajisje

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 9 paragrafi 3 pika 8), nenit 10, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 1)


  dhe 2), neni 82 dhe nenit 94 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Janar 2017

  Njoftim Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik:Draft Rregulloren për Bartshmërinë e Numrave për parapaguesit e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike

  Në mbështetje të nenit 1), nenit 3) paragrafi 3) pika 1), nenit 9) paragrafi 3) pika 2) dhe 3), neni 10, paragrafi 4), neni 60), nenit 64, neni 79, paragrafi 1) dhe 2), nenit 82) paragrafi 1) dhe 2) neni 85) paragrafi 7) pika 3.2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Nëntor 2016

  Njoftim Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik: ‘Planin e shpërnd. dhe shfryt. te brezit te freku. 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz dhe 2010–2025 MHz, për shërb. Mob. të RK UMTS/ IMT-2000 dhe IMT e Avancuar

  Njoftim Fillimin e Procesit të Konsultimit Publik: ‘Planin e shpërnd. dhe shfryt. te brezit te freku. 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz dhe 2010–2025 MHz, për shërb. Mob. të RK UMTS/ IMT-2000 dhe IMT e Avancuar’.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Shtator 2016

  Njoftim për Fillimin e Konsultimit publik të Draft Rregullore për Regjistrimin e Parapaguesëve të Telefonisë Mobile

  Në mbështetje të neni 10, paragrafi 4), neni 64, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Gusht 2016

  Njoftim për Fillimin e Konsultimit publik të "Draft dokumenteve të analizës së tregut të Terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile Individuale"

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur në nenin 10 paragrafi 5), nenin 32 dhe neni 79, paragrafi 2 të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji), Rregullores nr.27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 039), dhe nenit 20 të Rregullores...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Dhjetor 2015

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores mbi Standardet Teknike dhe organizative për Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve dhe/ose Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike

  Autoriteti në mbështetje të nenit 10, paragrafët 4 dhe 21), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3), nenit 85 paragrafi 1)të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE), në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2015

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores për Kontratat, Transparencën dhe Publikimin e Informatave për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4) dhe 22), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE); Udhëzuesit për Procedurat e Këshillimit me Publikun, të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Shtator 2015

  Njoftim për Këshillim publik për ‘Draft Vendimin për miratimin e tarifave të shërbimeve universale postare’ dhe ‘Tarifat e propozuara dhe harmonizuara për shërbimet universale postare’

  Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të saja ligjore, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike edhe Postare (ARKEP), si organ kombëtar rregullator i tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare në Republikën e Kosovës, pas trajtimit të kërkesës...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Gusht 2014

  NJOFTIM PER KESHILLIMIN PUBLIK “Draft Marrëveshje për uljen e tarifave për shërbimet Roaming në rrjetet e komunikimeve mobile

  Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të saja ligjore; Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike edhe Postare (ARKEP), si organ kombëtar rregullator në tregjet e Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare në Republikën e Kosovës, në kuadër të nismës...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Gusht 2014

  Njoftim për Fillimin e Këshillimi publik për "Draft Rregulloren për Analizat e Tregut"

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur në nenin 3 paragrafi 1), nenin 79 paragrafi 1) dhe 2), nenin 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje i njohur si - Ligji) dhe Vendimit Nr. 522 (nr. prot. 025/B/14) njofton të gjitha palët e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Mars 2014

  Njoftim per Fillimin e Keshillimi publik per ‘Draft Rregulloren per Planin Kombetar te Numeracionit per Rrjetet e Komunikimeve Elektronike ne Republiken e Kosoves’

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur të nenin 3 paragrafi 1), nenin 10) paragrafi 11) dhe 12), nenin 79 paragrafi 1) dhe 2), nenin 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje i njohur si - Ligji) dhe Vendimit Nr. 470 (nr. prot. 010/B/14) njofton...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Dhjetor 2013

  Njoftim per fillimin e këshillimit publik te “Draft Rregullores per Autorizimet e Pergjithshme”

  Ju njoftojmë se Bordi në mbledhjen e LV) me radhë të mbajtur më datë; 4 Dhjetor 2013, shqyrtoi materialin e përgatitura nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) në referim të çështjes për implementimin e dispozitave të Ligjit dhe fillimin e procesit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Dhjetor 2013

  Draft Vendimi Nr.4xx per Miratimin e Kufizimit te Numrit te Autorizimeve per perdorim te RF

  Ju njoftojmë se Bordi i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare në mbledhjen LIII të mbajtur më 22 tetor 2013 e duke u mbështetur në nenin 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje; Ligji), Udhëzuesit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Nëntor 2013

  Njoftim për fillimin e keshillimit publik të "Draft Rregullores për Ndarjen e Llogarive"

  Ju njoftojmë se Bordi i ARKEP në mbledhjen e LIII me radhë, të mbajtur më datë 25 tetor 2013, duke u mbështetur në nenet 79 dhe 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 i miratuar me datë 12 tetor 2012, Udhëzuesin për Procedurat e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Nëntor 2013

  Këshillimit Publik për Draft Rregulloren për Standardet e Kualitetit të shërbimeve universale postare

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e LIV) të mbajtur me datat; 13 dhe 19 Nëntor 2013, konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit dhe pas shqyrtimit të propozimit të përgatitur dhe trajtimit të materialeve të ofruar nga Sektori i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Tetor 2013

  Këshillimi Publik "Draft Vendimi xxx, për miratimin e uljes së limitit - peshës për shërbimet e rezervuara postare"

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e LII të mbajtur me datë; 25 dhe 26 Shtator 2013, konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit dhe pas shqyrtimit të propozimit dhe “Rekomandimit për harmonizimin e shkallës së peshës...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Gusht 2013

  Pergjigjet e Autoritetit ne komentet e pranuara ne Keshillim Publik - Ankandi per Brezet 3.4-3.8 GHz

  Vendimi Nr. 369 i Bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), ka miratuar fillimin e procesit të këshillimit publik lidhur me procedurat dhe kriteret sipas dokumentit për; 'Inicimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të brezave frekuencore për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2013

  Draft Rregullore Nr.20 - Per Dhenien dhe Shfrytezimin e Radio frekuencave

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e L (50) me radhë të mbajtur më datë: 4&5 Korrik 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Menaxhimit te Frekuencave (DMF) me përkrahje dhe bashkëpunim me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Korrik 2013

  Konkluzione nga Këshillimi Publik i Dokumentit ‘Analiza e Tregjeve të Linjave me Qira (LMQ)’

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) në mbledhjen e mbajtur më datë 02 prill 2013, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ARKEP, dhe në përputhje me detyrimet e specifikuara në Ligjin për Komunikimet...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Korrik 2013

  Pergjigjet e ARKEP ne komentet e PTK dhe IPKO (Draft Rreg. per Pagesat)

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) në mbledhjen e XLVII të mbajtur më datë 02 prill 2013, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ARKEP, dhe në përputhje me detyrimet e specifikuara në Ligjin për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 27 Qershor 2013

  Njoftim për fillimin e procesit të këshillimit publik për inicimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore për shërbimet brezëgjëra telekomunikuese; Brezet 3400 - 3600

  Sipas Vendimit Nr. 369 të BoD i ARKEP-it, në mbledhjen e XLIX, të mbajtur më datë; 20/05/2013, BoD, mori vendim për miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik për; ‘Inicimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Qershor 2013

  Draft Rregullore per QoS - Sherbimet e Qasjes ne Internet dhe Transmetimit Televiziv

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLIX me radhë të mbajtur më datë: 20 Maj 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Prill 2013

  Keshillim Publik per analizen e tregjeve te linjave me qira

  Bordi i ARKEP në mbledhjen e XLVII me radhë të mbajtur më datë: 02 Prill 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Grupi Punues për Analiza të Tregut (GP), vendosi

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Prill 2013

  Njoftim për fillimin e procesit të këshillimit publik të Draft Rregullores për pagesat për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur në nenin 10.4, nenin 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje i njohur si - Ligji) dhe Vendimit Nr. 233 (nr. prot. 009/B/13) njofton të gjitha palët e interesuara...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Shkurt 2013

  Draft Rregullore per Kualitetin e sherbimeve te Komunikimeve elektronike

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLV me radhë të mbajtur më datë: 19 Shkurt 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2012

  Dokumenti Administrativ per Keshillimin Publik - Liberalizimi i metutjeshem i Sherbimeve Telekomunikuese Mobile

  Duke u mbështetur në Nenin 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 i miratuar me datë 12/10/2012, ARKEP njofton të gjitha palët e interesuara mbi fillimin e këshillimit publik për

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Dhjetor 2012

  Pergjigje ne Komentet e IPKO LLC lidhur me tarifat e spektit Frekuencor

  Ndërlidhur me ndryshimet në ish rregulloren për tarifimin e spektrit frekuencor tani më në përputhje me përkufizimet dhe termet si dhe dispozitat kalimtare të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 të emërtuar si; Rregullorja për Pagesat për Shfrytëzimin e Radio...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Dhjetor 2012

  Këshillim Publik mbi RIO-n dhe RUO-n te operatorit PTK-TiK

  Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), mbështetur në Nenin 82 te Ligji Për Komunikimet Elektronike 2011/04-L-109 i miratuar me datë 12.10.2012, Nenit 20 të Rregullores së Brendshme të ARKEP, njofton të gjitha palët e interesuara për fillimin e këshillimit publik...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Dhjetor 2012

  Këshillim Publik mbi RIO-n e operatorit IPKO LLC

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) , mbështetur në Nenin 82 te Ligji Për Komunikimet Elektronike 2011/04-L-109 i miratuar me datë 12.10.2012, Nenit 20 të Rregullores së Brendshme së ARKEP, njofton të gjitha palët e interesuara për fillimin e këshillimit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Dhjetor 2012

  Keshillim Publik per Ndryshimin dhe Plotesimin e Rregullores Nr.16

  Autoritetit Rregullator Për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP) sipas vendimit të Bordit Drejtues (BoD) Nr. 280 (Ref. Nr. Prot. 056/B/11, datë ; 03/12/2012) ka autorizuar inicimin e procesit të këshillimit publik me palët e interesit lidhur me disa shtesa (ndryshimet) dhe plotësimin e Rregullores për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Dhjetor 2012

  Njoftim per Keshillim Publik per Planin e Perdorimit te Brezeve Frekuencore

  Autoriteti Rregullativ Për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP) me qëllim të marrjes së informacioneve, kontributeve dhe qëndrimeve nga ana e operatorëve të rrjetave telekomunikuese, ofruesit e shërbimeve telekomunikuese e autorizuara nga ART si paraardhëse ligjore e ARKEP si dhe gjitha palët...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Nëntor 2012

  Njoftim për këshillim publik-Pasqyra e tregut të Shërbimeve Postare

  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), me qëllim të informimit të operatorëve dhe ofruesve të licencuar dhe atyre potencial të shërbimeve postare, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton që më datë 13 nëntor 2012 ka publikuar raportin "Pasqyra e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Tetor 2012

  Këshillimi publik mbi Draft Rregulloren për tarifimin e Spektrit Frekuencor

  Bordit Drejtues (BoD) i ART ka nxjerre Vendimin Nr. 270 (Ref. Nr. Prot. 06./B/12, datë ; 24/10/2012) perms te cilit ka autorizuar inicimin e procesit të këshillimit publik me palët e interesit lidhur me Ndryshimet dhe plotësimin e Rregullores për Tarifimin e Spektrit Frekuencor.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Qershor 2012

  Njoftim per fillimin e procesit te keshillimit publik te Draft Rregullores per vleresimin e konformitetit , shperndarjes dhe shfrytezimit te radio pajisjeve terminale te rrjetit te komunikimeve elektronike

  Bordi i ART –së në mbledhjen e XXXVI me radhë të mbajtur më datë; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit (DT) për fillimin e procesit të këshillimit...

  lexo më shumë